Đại Học Cần Thơ Tuyển Sinh 2015 : Trường Đh Cần Thơ, Tuyển Sinh 2015: Đại Học Cần Thơ Tuyển Online

TPO - Năm 2015, ngôi trường ĐH nên Thơ tuyển chọn sinh theo cách thức xét tuyển chọn từ tác dụng của thí sinh gia nhập kỳ thi THPT tổ quốc năm 2015 tại các cụm thi do những trường đh chủ trì tổ chức.

Các ngành tuyển sinh năm 2015 như sau:

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

(1)

(2)

(3)

(4)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TCT

Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Bắt buộc Thơ

Giáo dục Tiểu học

D140202

Chọn một trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Ngữ văn, Lý

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Pháp

Giáo dục Công dân

D140204

Chọn 1 trong những 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, giờ Anh

- Ngữ văn, Địa, giờ Anh

Giáo dục Thể chất

D140206

Chọn 1 trong những 2 tổ hợp:

- Toán, Sinh, Năng khiếu

- Toán, Hóa, Năng khiếu

Sư phạm Toán học

D140209

Chọn một trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Toán, Hóa, giờ Anh

- Toán, Sinh, giờ Anh

Sư phạm thứ lý

D140211

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, giờ Anh

- Toán, Lý, tiếng Pháp

Sư phạm chất hóa học

D140212

Chọn một trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Hóa, giờ đồng hồ Pháp

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Hóa, Sinh

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Chọn một trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, giờ Anh

- Ngữ văn, Địa, giờ đồng hồ Anh

Sư phạm lịch sử hào hùng

D140218

Chọn một trong các 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, giờ đồng hồ Anh

- Ngữ văn, Sử, giờ đồng hồ Pháp

Sư phạm Địa lý

D140219

Chọn một trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Địa, Toán

- Ngữ văn, Địa, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, giờ đồng hồ Pháp

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

D140231

Chọn 1 trong những 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, giờ đồng hồ Anh

Sư phạm tiếng Pháp

D140233

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Việt nam giới học

(chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch)

D220113

Chọn một trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, giờ Anh

- Ngữ văn, Địa, giờ Anh

- Ngữ văn, Toán, giờ Anh

Ngôn ngữ Anh

Gồm 2 chăm ngành:

- ngữ điệu Anh

- thông ngôn – Biên dịch giờ đồng hồ Anh

D220201

Chọn một trong những 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, giờ đồng hồ Anh

- Ngữ văn, Địa, tiếng Anh

Ngôn ngữ Pháp

D220203

Chọn 1 trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Ngữ văn, giờ Pháp

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Toán, Lý, tiếng Pháp

Triết học

D220301

Chọn một trong các 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, tiếng Anh

Văn học

D220330

Chọn một trong các 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, giờ Anh

Kinh tế

D310101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

- Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hóa

Chính trị học

D310201

Chọn một trong các 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, giờ đồng hồ Anh

- Ngữ văn, Địa, giờ Anh

Thông tin học

D320201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Toán, Lý, giờ Pháp

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, giờ Pháp

Quản trị marketing

D340101

Chọn 1 trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

- Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Chọn một trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Marketing

D340115

Chọn 1 trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

- Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Kinh doanh thế giới

D340120

Chọn một trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Kinh doanh thương mại

D340121

Chọn một trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

- Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Tài bao gồm - Ngân hàng

D340201

Chọn 1 trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Kế toán

D340301

Chọn một trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

- Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Kiểm toán

D340302

Chọn 1 trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Luật

Gồm 3 siêng ngành:

- luật pháp hành chính

- phương pháp thương mại

- phép tắc tư pháp

D380101

Chọn 1 trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Ngữ Văn, Sử, Địa

- Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Ngữ Văn, giờ Pháp

Sinh học tập

Gồm 2 chuyên ngành:

- Sinh học

- Vi sinh thiết bị học

D420101

Toán, Hóa, Sinh

Công nghệ sinh học

D420201

Chọn 1 trong những 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

Sinh học tập ứng dụng

D420203

Chọn một trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

Hóa học

Gồm 2 siêng ngành:

- Hóa học

- Hóa dược

D440112

Chọn 1 trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

Khoa học tập môi trường

D440301

Chọn một trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

Khoa học khu đất

D440306

Chọn 1 trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, giờ Anh

- Toán, Sinh, tiếng Anh

Toán ứng dụng

D460112

Toán, Lý, Hóa;

Khoa học sản phẩm tính

D480101

Chọn một trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Truyền thông với mạng máy vi tính

D480102

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Kỹ thuật phần mềm

D480103

Chọn một trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, tiếng Anh

Hệ thống tin tức

D480104

Chọn 1 trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, tiếng Anh

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chăm ngành:

- công nghệ thông tin

- Tin học tập ứng dụng

D480201

Chọn một trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

Chọn một trong những 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

Quản lý công nghiệp

D510601

Chọn một trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

Kỹ thuật cơ khí

Gồm 3 chăm ngành:

- Cơ khí chế tạo máy

- Cơ khí chế biến

- Cơ khí giao thông

D520103

Chọn 1 trong những 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

Kỹ thuật cơ - năng lượng điện tử

D520114

Chọn 1 trong những 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, tiếng Anh

Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

(chuyên ngành kỹ thuật điện)

D520201

Chọn một trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

Kỹ thuật năng lượng điện tử, media

D520207

Chọn một trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Kỹ thuật máy tính xách tay

D520214

Chọn 1 trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa

D520216

Chọn 1 trong những 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

Kỹ thuật môi trường

D520320

Chọn một trong những 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, tiếng Anh

Vật lý kỹ thuật

D520401

Chọn một trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

Công nghệ thực phẩm

D540101

Chọn một trong những 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

Công nghệ bào chế thủy sản

D540105

Chọn một trong các 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng

Gồm 3 siêng ngành:

- Xây dựng công trình thủy

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Xây dựng mong đường

D580201

Chọn 1 trong những 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ Anh

Kỹ thuật tài nguyên nước

D580212

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, tiếng Anh

Chăn nuôi

D620105

Chọn một trong những 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

Nông học tập

D620109

Toán, Hóa, Sinh

Khoa học cây trồng

Gồm 2 siêng ngành:

- khoa học cây trồng

- công nghệ giống cây trồng

D620110

Chọn một trong các 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Sinh, tiếng Anh

Bảo vệ thực đồ vật

D620112

Toán, Hóa, Sinh

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

Chọn một trong những 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, giờ Anh

- Toán, Hóa, tiếng Pháp

Kinh tế nông nghiệp

D620115

Chọn một trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Phát triển nông thôn

D620116

Chọn một trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Lâm sinh

D620205

Chọn một trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Chọn một trong các 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

Bệnh học tập thủy sản

D620302

Chọn một trong những 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Chọn 1 trong những 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

Thú y

Gồm 2 siêng ngành:

- Thú y

- Dược thú y

D640101

Chọn một trong những 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, tiếng Anh

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

D850102

Chọn một trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

Quản lý khu đất đai

D850103

Chọn một trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

Các ngành đào tạo tại khu Hòa An – thức giấc Hậu Giang

Việt Nam học tập

(chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch)

D220113

Chọn một trong các 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, giờ đồng hồ Anh

- Ngữ văn, Địa, giờ đồng hồ Anh

- Ngữ văn, Toán, giờ Anh

80

Ngôn ngữ Anh

D220201

Chọn một trong các 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, giờ đồng hồ Anh

80

Quản trị tởm doanh

D340101

Chọn 1 trong những 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Luật

(chuyên ngành cách thức hành chính)

D380101

Chọn một trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Ngữ Văn, Sử, Địa

- Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

- Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Pháp

80

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

- technology thông tin

- Tin học ứng dụng

D480201

Chọn một trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

160

80

80

Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

D580201

Chọn một trong các 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

80

Nông học

(chuyên ngành nghệ thuật nông nghiệp)

D620109

Toán, Hóa, Sinh

80

Kinh tế nông nghiệp

D620115

Chọn 1 trong các 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Phát triển nông buôn bản

(chuyên ngành Khuyến nông)

D620116

Chọn một trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, giờ Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, tiếng Anh

80

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Chọn 1 trong các 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

80

- ngôi trường dự kiến dành 880 chỉ tiêu đào tạo đại học tập tại khu Hòa An – thức giấc Hậu Giang.

Bạn đang xem: Đại học cần thơ tuyển sinh 2015

- khi điền Phiếu đăng ký xét tuyển vào đều ngành giảng dạy tại quần thể Hòa An, thí sinh viết thêm kế bên thông tin về mã ngành xét tuyển là “Học trên Hòa An” và ký tên lân cận để chứng thực đăng cam kết học tại khu Hòa An.

- Thí sinh đk xét tuyển các ngành này, khi trúng tuyển sẽ tiến hành tổ chức học tập tại khu vực Hòa An – tỉnh giấc Hậu Giang.

Năm 2015, thủ tục tuyển sinh của ngôi trường như sau: xét tuyển từ hiệu quả của thí sinh gia nhập kỳ thi THPT quốc gia năm năm ngoái tại những cụm thi do các trường đh chủ trì tổ chức.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

Xem thêm: Mỹ phẩm havona kem dưỡng trắng da toàn thân havona whitening body cream 300gr

- Điểm xét tuyển: được xác định từ hiệu quả thi của tổ hợp (3 môn thi) vày thí sinh đăng ký từ những tổ thích hợp môn thi xét tuyển chọn của ngành học.

- Đối với ngành giáo dục đào tạo thể chất: Trường tổ chức triển khai thi môn Năng khiếu. Điểm môn thi năng khiếu sở trường Thể dục thể thao yêu cầu đạt từ bỏ 5 điểm trở lên bắt đầu được xét tuyển chọn (Thí sinh ko thi sơ tuyển cơ mà phải bảo vệ sức khỏe và thể trạng: có sức khỏe tốt, không biến thành dị tật, dị hình; tối thiểu phái nam cao 1,65 m nặng 45 kg trở lên; chị em cao 1,55 m nặng 40 kg trở lên). Thông tin về việc tổ chức triển khai thi môn năng khiếu sở trường được công bố tại Webiste của Trường: http://www.ctu.edu.vn.

- Đào chế tác theo học tập chế tín chỉ, tất cả cố vấn tiếp thu kiến thức riêng cho từng lớp chuyên ngành. Trường trang bị 1.000 laptop công, sinh viên được áp dụng miễn phí tổn 700 giờ máy tính trong xuyên suốt khóa học. Có thời cơ học và giỏi nghiệp với 2 bằng đh và học tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.

PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng Đại học phải Thơ đến biết, sẽ vận dụng phương thức xét tuyển này trên trường.

*

Trao đổi vớiZing.vn, PGS.TS Đỗ Văn Xê - bạn chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin -chia sẻ ý tưởng tiến hành việc xét tuyển đại học bằng cách làm online sao chođơn giản, tác dụng nhất.

"Quy trình này được tạo và đưa vào sử dụng nhằm rút ngắn thời hạn đăng ký, tránh triệu chứng thí sinh nên chờ lâu cùng xếp hàng nhiều năm khi xét tuyển", thầy Xê nói.

Phó hiệu trưởng Đại học đề xuất Thơ mang lại biết, cách làm này sẽ được nhà trường áp dụng gần thời gian nhận làm hồ sơ xét tuyển.Cụ thể, sỹ tử nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn vào trường phải đáp ứng cả hai điều kiện: Thi tại nhiều thi do những trường đại học chủ trì và xuất sắc nghiệp THPT.

Thí sinh tuân theo các bước:

Bước 1: Lập Giấy đăng ký xét tuyển vào chương trình đk online. Lịch trình sẽ hiện tại lên mẫu Giấy đk xét tuyển, sỹ tử điền tin tức vào đó. Sau khi chấm dứt việc đăng ký, lịch trình sẽ xuất ra giấy đk xét tuyển bên dưới dạng tệp tin pdf. Thí sinh in tệp tin này và ký kết tên.

Bước 2: Nộp hồ sơ. Thí sinh hoàn toàn có thể nộp hồ sơ theo một trong những 2 cách: Trực tiếp tại Đại học yêu cầu thơ, hoặc nộp theo mặt đường bưu điện.

Thí sinh nộphồ sơ trực tiếp trên trường, bao gồm: Giấy đk xét tuyển, giấy bệnh nhận tác dụng thi số 1. Cán cỗ phụ trách đang nhận hồ nước sơ, in biên lai cùng thu tiền. Trường hợp thí sinh nào không thể đk theo cách 1, hoàn toàn có thể nhờ lực lượng sv tình nguyện thu làm hồ sơ giúp.

Sau khi đk online, thí sinh đang gửi giấy đăng ký xét tuyển chọn và hội chứng nhận hiệu quả thi tiên phong hàng đầu theo mặt đường bưu điện mang đến Đại học đề xuất Thơ.

Đặc biệt, thí sinh có thể nộp lệ tổn phí tại bưu điện đồng thời với nhờ cất hộ hồ sơ hoặc gửi tin nhắn nhắn vào số điện thoại cảm ứng quy định (sẽ thông tin sau). Tổng đài đã trừ chi phí vào tài khoản trả trước của bạn gửi.

Bước 3: Sau khi kết thúc việc nộp làm hồ sơ (gửi làm hồ sơ theo đường bưu điện, lúc trường cảm nhận hồ sơ cùng lệ phí, việc nộp hồ sơ hoàn thành), thương hiệu của sỹ tử được đưa vào danh sách của ngành đã chọn.

Thí sinh theo dõi tình trang bị hạng của chính bản thân mình trong list và so với tiêu chí của ngành đó nhằm đoán khả năng đỗ. Ví như thấy không có tác dụng đỗ vào ngành đó, thí sinh có thể chuyển lịch sự ngành khác bằng hiệ tượng online (không cần phải đến trường). Khi điều chỉnh ngành đăng ký xét tuyển, thí sinh phải nộp lệ như nộp hồ sơ hồ sơ mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.