TÁC DỤNG RỄ CÂY ĐINH LĂNG MANG LẠI CHO SỨC KHỎE, TÁC DỤNG CỦA CÂY ĐINH LĂNG ĐỐI VỚI SỨC

fb5dx138d6x130fax1780ax10284x1763ax18754x1581ax14f23x

Bạn đang xem: Tác dụng rễ cây đinh lăng

X7x18b29x13dc1x13a0bx123d9xfbc6x14a1fx
X5x113dax
Xax14aeax105aax173b6x14c26x
X3x10c7ex
Xdx110e0x
X1x
X3x
X5x11175x
X19x16028x
X3x
X4x
X1x18cbex
X6x
X3x
X17x17e8ex14f75x
X4x
X3x16a2dx14751x
X19x
X1x
X3x
X1fx1428fx18f2fx
X0x165f6x
X1x
X2x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx119c3x
X10x
X6x114dax
Xax
X12x114bax
X6x
X19x
X1x
X3x
X15x
X3x
X43x1391fx
Xdx
X3x
Xcx
X1x
X27x
X28x
X19x
X1fx
X3x18b38x1094dx
X19x
X3x18fc4x
X19x
X1fx
X3x
X1fx17686x
Xdx
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X5x12e6fx
X3x
Xax
X4x
X14x
X15x
X3x
X7x
X14x15927x
X3x
X4xfc26x
X6x
X3x
X19x
X1fx
X27xff1fx
Xdx
X3x
X19x
X1fx
X1x16fb8x18c5cx
Xax
X3x12f06x
X76x
X3x
X4x13e92x
X3x
Xex18bcdx
X4x
X3x
X46x1537bx
X19x
X1fx
X3x
X2bx1667cx
Xdx
X3x
X2bx1354dx
X3x
X7x1133fx
X4x
X3xfdcax
X1x17a8cx
X10xfb89x
X3x
X4x
X1x
X23x
X6x
X3x
X2bx
X2cx
X19x
X1x
X3x
X1x
X8fx
X3x18d60x
X6x
X3x
X7fx
X99x18a60x12cbcx
Xc5x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx11dc1x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x1097ax
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X4x11e71x
X19x
X3x
X1fx
X64x
Xdx
X3x
X5x
X76x
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X1fx
Xaex
Xdx
X3x
X4x
X99x
X3x133bdx
X92x
X31x
X3x
X19x
X1x
X14x
X19x
X3x
X46x
X14x
X19x
X3x
Xex
X1x
X27x
X88x
X19x
X1fx
X3x
X5x1765ex
X15x
X3x
X5x
X99x
X3x
X17x13d43x
X3x
X1dx
X19x
X3x
X1fx
Xaex
Xdx
X3x
X4x
X99x
Xb0x
X3x
X19x
X1x
X27x
X19x
X1fx
X3x
Xex10a55x
X19x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X46x1156fx
X19x
X1fx
X3x
Xbx
X1x
Xa6x
X3x
X2bx
Xdx12729x
X19x
X3x
X1x13c3dx
X19x10590x
X3x
X5x
X76x
X3x
X7fx11a36x
Xex
X3x
X5x
X8fx13c20x
Xdx
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X19x
X1x
Xaex
Xb0x
X3x
Xex
X1x
X14x
X19x
X3x
X19x
X1x1635bx
X19x
Xb0x
X3x
Xacx
X1x11b70x
X19x
X1fx
X3x
X4x
X96x
X3x
X1fx
X6x
Xdx
Xb0x
X3x
Xex
X1x
X27x
X88x
X19x
X1fx
X3x
X4x
X6x
X8fx
X3x1790ax
Xb0x16f08x
X3x
X17x
X14ax
X19x
X3x
X2x
Xb0x1780ex
X3x
X7fx
X3x
X4x
X96x
X3x
X19x
X1x
X23x
X19x
X1fx
X3x
X19x
X14ex
Xdx
X3x
X17x
X112x
Xex
X3x
Xex10317x
Xex
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X4x
X6x
X8fx
X3x
X2x
Xb0x
X18dx
X3x11469x
X3x116aax
X3x
X7fx
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X5bx
X99x
X3x
Xacx1246ex
Xbx
X3x122b7x
X3x
X5xfee9x
X19x
X3x1754ex15957x
X3x
X5x
X174x
X19x
X1fx
X3x
X4x
X1x
Xdx
X7fx
X3x
X46x
X76x
Xdx
X3x
X1bcx
X18bx15beax134cax
X18bx
X3x
X4x
X7fx
Xb0x
X3x
Xacx
X1x
X174x
X19x
X1fx
X3x
X4x
X96x
X3x
X5x
X99x
X3x
Xacx
X8ex
X7fx
X3x
Xbfx1156bx
Xc5x
X3x
X5bx
X99x
X3x
X4x
X1x
X1d9x
Xex
X3x
X4x
X96x
X3x
X4x
Xc4x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X1fx
X1dfx
X15x
X3x
X46x
X76x
Xdx
X3x
Xbx
X1x
Xdx
X14ax
X19x
X3x
X5x
X99x
X3x
X4x
X1x
X1d9x
Xex
X3x
X4x
X96x
X3x
Xbfx
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X4x
X27x
X6x
X3x
Xacx
X1x
X174x
X19x
X1fx
X3x
X17x18d91x
Xc4x
Xb0x
X3x
X5x
X99x
X3x
X4x
X96x
X3x
X7fx
X140x
Xdx
X3x
Xex
X1x
X14ex
X7fx
X3x
X17x16d67x
X4x
X3x
Xex
Xbfx
X27x
X19x
X1fx
Xc5x
X3x
X13x
X9dx
X7fx
X3x
X1x
X8fx
X6x
X3x
X1x
X31x
X19x
X1x
X3x
X4x
X1x
X140x
X15x
X3x
X19x
X1fx11c0ex
X19x
X3x14ee7x
X1f5x
X2x
X18dx
X3x
X7fx
X7fx
X3x
X1fx
Xa2x
X7fx
X3x
X19x
X1x
Xdx
X24bx
Xc4x
X3x
Xex
X99x
X19x
Xb0x
X3x
X7fx
X6x
X19x
X1fx
X3x
X19x
X1x
Xdx
X24bx
Xc4x
X3x
X1x
X8fx
X6x
X3x
X19x
X1x
Xaex
Xc5x
X3x
Xcx
Xbfx
X76x
X19x
X1fx
X3x
X195x
Xb0x
X3x
X19x
X1x13846x
X3x
X195x
X3x
X92x13c5ax
Xdx
X3x
X4x
X1x1212dx
X3x
X19x
X1x
X2b6x
X3x
X1fx
X1dfx
X15x
Xb0x
X3x
X2bx
X1dfx
Xc4x
X3x
X1x
X15bx
X3x
X1bcx
X3x
X19x
X1fx
X1dx
X19x
X3x
X4x
X96x
X3x
X46x
X31x
X6x
X3x
Xex
Xbfx
X27dx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X1x
X15bx
Xex
Xc5x
X3x1782ax
Xc4x
X51x
X3x
X46x1130fx
Xex
X3x
X46x
X76x
Xdx
X3x
X1dcx
X1f5x
X1f6x
X3x
X7fx
X7fx
Xb0x
X3x
X46x
X76x
X15x
X3x
X2x
X3x
X7fx
X7fx
X3x
X4x
X96x
X3x
X92x
Xe8x
Xdx
X3x
Xex
Xa2x
X19x
X3x
Xex
X15bx
Xdx
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
Xddx
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X5x
X76x
X3x
X7fx
X156x
Xex
X3x
X5x
X8fx
X15bx
Xdx
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x14517x
Xc4x
X10x
X19x
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X156x
X4x
X3x
X92x
X2bbx
Xdx
X3x
X19x
X1x
Xdx
X24bx
Xc4x
X3x
X1fx
Xdx
X6x
X3x
X17x
X31x
X19x
X1x
Xb0x
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X7x12f5fx
X3x
X46x
X9dx
X19x
X1fx
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
X7fx
X156x
Xex
X3x
X5x
X8fx
X15bx
Xdx
X3x
Xbfx
X6x
Xc4x
X3x
X7x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
Xex
Xbfx
X8fx
X19x
X1fx
X3x
X7fx18da7x
Xdx
X3x
X2bx
X23x
X6x
X3x
X1dx
X19x
Xc5x
X3x108b8x
X1fx
X8fx
X76x
Xdx
X3x
Xbfx
X6x
Xb0x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X4x
Xe8x
X19x
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X1e2x
X10x
X7fx
X3x
X5x
X76x
X3x
X92x
X2b6x
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X347x
Xc4x1318fx
X3x
Xex
Xbfx
X8fx
X19x
X1fx
X3x
X92x
Xdx
X2cx
X4x
X3x
X2bx
Xa2x
Xdx
X3x
X2bx
Xa6x
X3x
X7x
Xa9x
X4x
X3x
Xacx
X1x
Xaex
X10x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
Xcx
X1x
X10x
X8fx
X3x
X15x
X3x
X1x
X64x
X4x
X3x
X4x
Xa6x
X3x
Xex
Xbfx
Xc4x
X15x
X24bx
X19x
Xb0x
X3x
Xbfx1050dx
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X4x
X96x
X3x
X92x
X2b6x
X3x
X19x
X1fx
X64x
Xex
Xb0x
X3x
X1x
X14ex
Xdx
X3x
X17x
X27dx
X19x
X1fx
Xb0x
X3x
Xex10250x
X19x
X1x
X3x
X7fx
X99x
Xex
X3x
X4x
X96x
X3x
Xex
X99x
X4x
X3x
X46x
X9dx
X19x
X1fx
X3x
Xex
X1x
X174x
X19x
X1fx
X3x
X1x
Xc4x
X15x
X14ax
Xex
X3x
X7fx
X15bx
X4x
X1x
Xb0x
X3x
X2bx
Xa2x
Xdx
X3x
X2bx
Xa6x
X3x
Xacx
X1x
X425x
X3x
X1x
Xc4x
X15x
X14ax
Xex
Xb0x
X3x
X5x
X99x
X3x
X4x
X96x
X3x
X92x
X2b6x
X3x
X17x
X27dx
X19x
X1fx
Xb0x
X3x
Xex
X425x
X19x
X1x
X3x
X7fx
X99x
Xex
X3x
X4x
X96x
X3x
Xex
X99x
X4x
X3x
X46x
X9dx
X19x
X1fx
X3x
X1fx
Xdx
X51x
Xdx
X3x
X17x
X156x
X4x
X3x
Xex
X1x
Xa9x
X4x
X3x
X1dx
X19x
Xb0x
X3x
X4x
X1x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X46x
X2b6x
X3x
Xa9x
X19x
X1fx
Xb0x
X3x
X4x
X1x
X23x
X6x
X3x
X1x
X8fx
X3x
Xbfx
X6x
X3x
X7fx
X99x
Xc4x
Xb0x
X3x
Xacx
Xdx
X14ax
Xex
X3x
X5x15f97x11f87x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X0x
Xex
X6x
X2bx
X5x
X10x
X3x
X7x
Xex
X15x
X5x
X10x
X9x
Xax
X7fx
X6x
Xbfx
X1fx
Xdx
X19x1009cx
X1bcx
Xbx
X1e2x
X3x
X6x
Xc4x
Xex
X8fx
Xax
X12x
X0x
Xex
Xbfx
X12x
X0x
Xex
X46x
X12x
X0x
Xdx
X7fx
X1fx
X3x
X6x
X5x
Xex
X9x
Xax
X4x
X6x
X15x
X3x
X46x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1fx
X3x
X4x
X1x
Xc4x
X6x
X3x
X46x
Xc4x
X8fx
X4x
X3x
X2bx
X10x
X19x
X1x
X3x
X1fx
Xdx
X32x
X3x
X1x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X18bx
Xax
X3x
X7x
Xbfx
X4x
X9x
Xax
X34x
X34x
X4x
Xc5x
X2bx
X6x
X8fx
Xbx
X1x
Xc4x
Xex
X1x
X8fx
Xc5x
X92x
X19x
X34x
X46x
X10x
X7x
Xacx
Xex
X8fx
Xbx
X34x
Xc4x
Xbx
X5x
X8fx
X6x
X46x
X10x
X46x
X34x
Xex
X1x
Xc4x
Xex
X1x
Xc4x
X15x
X34x
X1bcx
X18bx
X2x
X195x11adbx
X18bx
X280x
X55bx
X1bcx
X280x
X34x
X46x
Xdx
X19x
X1x
X55bx
X5x
X6x
X19x
X1fx
X55bx
Xd7x109c0x
X39bx1873ax
Xc5x15d28x
Xbx
X1fx
X32x13b13x
Xdx
X46x
Xex
X1x
X9x
X1f6x124bfx
X18bx
Xax
X3x
Xex
Xdx
Xex
X5x
X10x
X9x
Xax
X4x
X14x
X15x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X4x
X1x
X23x
X6x
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X2bx
X2cx
X19x
X1x
X3x
X1fx
X31x
X32x
X3x
X1x
X31x
X19x
X1x
X3x
X18bx
Xax
X12x
X0x
X34x
Xex
X46x
X12x
X0x
X34x
Xex
Xbfx
X12x
X0x
X34x
Xex
X6x
X2bx
X5x
X10x
X12x
X0x
Xbx
X12x
X13x
X174x
X19x
X1fx
X3x
X46x
X9dx
X19x
X1fx
X3x
X4x
X82x
X6x
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X0x
X34x
Xbx
X12x
X4e2x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
Xcx
X112x
Xex
X3x
X4x
X51x
X3x
X4x
X99x
X4x
X3x
X2bx
X156x
X3x
Xbx
X1x11a0ax
X19x
X3x
X4x
X82x
X6x
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X17x
X24bx
Xc4x
X3x
X4x
X96x
X3x
Xex
X1x
X119x
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X7x
X36cx
X3x
X46x
X9dx
X19x
X1fx
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X4x
X1x
X23x
X6x
X3x
X2bx
X2cx
X19x
X1x
Xb0x
X3x
Xbfx
X112x
Xex
X3x
Xex
X1abx
Xex
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
X7x
Xa9x
X4x
X3x
Xacx
X1x
Xaex
X10x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X3x
X56fx
X402x
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X2bx
Xa6x
Xb0x
X3x
X5x
X28x
Xdx
X3x
Xex
Xdx
X119x
Xc4x
Xb0x
X3x
X4x
X14ex
X3x
Xex
X1x
X119x
X3x
X7x
Xc4x
X15x
X3x
X19x
X1x
X27x
X28x
X4x
X3x
X1fx
X1dfx
X15x
X3x
X15x
X14ax
Xc4x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X3x
X5bx
X99x
X3x
X4x
X1x
X23x
X6x
X3x
X4x
X51x
X7fx
X3x
X7x
X1abx
Xex
Xb0x
X3x
X1fx
Xdx
X5cx
X3x
X19x
X99x
Xex
X3x
X17x
X27dx
Xbx
X3x
X4x
X1x
X23x
X6x
X3x
X7fx
X9dx
X19x
X3x
X19x
X1x
X64x
Xex
Xb0x
X3x
X7x
X27x
X19x
X1fx
X3x
Xex
X112x
X15x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X3x
Xcx
X1x
X14x
X19x
X3x
X92x
X76x
X3x
X4x
X76x
X19x
X1x
X3x
X4x
X1x
X23x
X6x
X3x
Xex
X12dx
X3x
Xex
X1x
X112x
Xbx
Xb0x
X3x
X17x
X6x
Xc4x
X3x
X5x
X27x
X19x
X1fx
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X5bx
Xdx
X24bx
Xc4x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
X2bx
X76x
Xdx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
Xex182b0x
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X4e2x
X3x
X49x
X140x
X19x
X1fx
X3x
Xbfx
X402x
X3x
Xbx
X1x
X14ex
Xdx
X3x
Xacx
X1x
X174x
Xb0x
X3x
X7fx
X390x
Xdx
X3x
X5x
X1dfx
X19x
X3x
Xex
X75dx
X3x
X2x
X1f5x
X3x
X1f6x
X3x
X1fx
Xb0x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
Xex
X1x
X14x
X19x
Xb0x
X3x
Xbfx
X402x
Xb0x
X3x
X5x
X99x
Xb0x
X3x
X4x
X76x
X19x
X1x
X3x
X7fx
X390x
Xdx
X3x
X5x
X1dfx
X19x
X3x
Xex
X75dx
X3x
X1dcx
X18bx
X1f5x
X195x
X18bx
X3x
X1fx
Xb0x
X3x
X46x
X15bx
X19x
X1fx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X7x
X27dx
X4x
X3x
X1x
X8fx
X25fx
X4x
X3x
X19x
X1fx
X14x
X7fx
X3x
Xbfx
X27x
X28x
Xc4x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x15485x
X25fx
X4x
X3x
X2bx
Xdx
X2cx
Xex
Xb0x
X3x
Xbfx
X27x
X28x
Xc4x
X3x
X92x
X76x
X3x
X19x
X27x
X2bbx
X4x
X3x
X7x
X27dx
X4x
X3x
Xbfx
X402x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X5x
X99x
X3x
X19x
X1x
Xaex
X3x
X19x
X1fx
X76x
X15x
X3x
X1e2x
X27x
X6x
X3x
Xex
X1x
X27x
X88x
X19x
X1fx
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X4x
X99x
X4x
X3x
X5x
X27x
X14ex
X19x
X1fx
X3x
X15x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
X17x
X119x
X3x
X4x
X1x
X23x
X6x
X3x
X4x
X1x
Xa9x
X19x
X1fx
X3x
X7x
Xc4x
X15x
X3x
X19x
X1x
X27x
X28x
X4x
X3x
X4x
X14ex
X3x
Xex
X1x
X119x
Xb0x
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X2bx
Xa6x
X3x
Xex
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X5x13c70x
X4x
Xb0x
X3x
X19x
X12dx
X19x
X3x
X46x
X6x
X19x
X1x
X3x
X15x
X3x
X43x
X51x
Xdx
X3x
Xcx
X1x
X27x
X28x
X19x
X1fx
X3x
X5bx
X5cx
X19x
X3x
X5fx
X19x
X1fx
X3x
X17x
X5cx
X3x
X1fx
X64x
Xdx
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X5x
X99x
X3x
X19x
X1x
Xaex
X3x
X5x
X76x
X3x
Xax
X4x
X14x
X15x
X3x
X7x
X14x
X7fx
X3x
X4x
X82x
X6x
X3x
X19x
X1fx
X27x
X88x
Xdx
X3x
X19x
X1fx
X1x
X8ex
X8fx
Xax
Xc5x
X3x
X39bx
X1fx
X27x
X88x
Xdx
X3x1331ax
X19x
X3x
X7f2x
X156x
X3x
X4x
Xe8x
X19x
X0x
Xbx
X12x
X49x
X140x
X19x
X1fx
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X5x
X99x
X3x
X19x
X1x
Xaex
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X1x
X15bx
X3x
X7x
X1abx
Xex
Xb0x
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
X7x
X1dx
X19x
X3x
X46x
X6x
X3x
X92x
X76x
X3x
X19x
Xdx
X12dx
X7fx
X3x
X7fx
X15bx
X4x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x17321x
X156x
Xex
X3x
X7x
X1abx
X3x
X2bx
X76x
Xdx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
Xex
X75dx
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X4e2x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
Xcx
X1x
X10x
X8fx
X3x
Xacx
Xdx
X19x
X1x
X3x
X19x
X1fx
X1x
Xdx
X2cx
X7fx
X3x
X46x
X14x
X19x
X3x
X1fx
Xdx
X6x
X19x
Xb0x
X3x
X5x
X99x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
X4x
X1x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X2bx
X2cx
X19x
X1x
X3x
X4x
X8fx
X3x
X1fx
Xdx
X60ax
Xex
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
Xex
Xbfx
X1e3x
X3x

Xem thêm: Top 10 Dầu Gội Giúp Tóc Mau Dài, Mọc Dày, Bí Quyết Lựa Chọn Dầu Gội Giúp Tóc Nhanh Dài

X10x
X7fx
Xb0x
X3x
X5x
X112x
X15x
X3x
X5x
X99x
X3x
X19x
X8fx
X19x
X3x
X92x
X76x
X3x
X5x
X99x
X3x
X1fx
Xdx
X76x
X3x
Xbx
X1x
X14ex
Xdx
X3x
Xacx
X1x
X174x
X3x
X17x
X10x
X7fx
X3x
X5x
X96x
Xex
X3x
X92x
X76x
X8fx
X3x
X1fx
X1abx
Xdx
X3x
X1x
X8fx
X25fx
X4x
X3x
Xex
Xbfx
X51x
Xdx
X3x
X1fx
Xdx
X27x
X88x
X19x
X1fx
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
Xex
Xbfx
X1e3x
X3x
X19x1776bx
X7fx
Xc5x
X3x
X5bx
X99x
X3x
X19x
X8fx
X19x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X4x
Xe8x
X19x
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
Xbfx
X6x
Xc4x
X3x
X1dx
X19x
X3x
X7x
X1abx
X19x
X1fx
Xb0x
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
X1fx
Xaex
Xdx
X3x
X4x
X99x
Xc5x
Xc5x
Xc5x
X3x
X92x
X76x
X3x
X4x19059x
X19x
X1fx
X3x
X5x
X76x
X3x
X92x
X2b6x
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X2bx
Xa6x
X3x
Xex
X1abx
Xex
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
X4x
X14ex
X3x
Xex
X1x
X119x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X3x
X13x
X1x
X23x
X6x
X3x
X7fx
X2cx
Xex
X3x
X7fx
Xaex
Xdx
X4e2x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X5bx
X112x
X15x
X3x
Xbfx
X402x
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X7x
X27dx
X4x
X3x
Xc4x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X4x
X96x
X3x
Xex
X99x
X4x
X3x
X46x
X9dx
X19x
X1fx
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
Xex
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X7x
Xa9x
X4x
X3x
X46x
X1e3x
X8fx
X3x
X46x
X6x
Xdx
X3x
X4x
X82x
X6x
X3x
X4x
X14ex
X3x
Xex
X1x
X119x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
Xd7x
Xa2x
Xdx
X3x
X2bx
Xa6x
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
X7x
X51x
X19x
X3x
Xbx
X1x
X9dx
X4e2x
X0x
X34x
Xbx
X12x18b3cx
X1x
X9dx
X3x
X19x
X23x
X3x
X7x
X6x
Xc4x
X3x
Xacx
X1x
Xdx
X3x
X7x
Xdx
X19x
X1x
Xb0x
X3x
X19x
X1fx
X27x
X88x
Xdx
X3x
X1abx
X7fx
X3x
X46x
X60ax
X15x
X3x
X19x
X12dx
X19x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
X5x
X99x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X112x
Xc4x
X3x
X4x
X6x
X19x
X1x
X3x
X92x
X2bbx
Xdx
X3x
Xex
X1x
X2b6x
Xex
Xb0x
X3x
X4x
X99x
X3x
X17x
X119x
X3x
X2bx
Xa2x
Xdx
X3x
X2bx
Xa6x
X3x
X4x
X96x
X3x
Xex
X99x
X4x
X3x
X46x
X9dx
X19x
X1fx
X3x
X1fx
X1dfx
X19x
X3x
X1fx
Xdx
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X1x
X27x
X3x
X19x
X1x
X14x
X19x
X3x
X7x
X14x
X7fx
Xc5x
X3x
Xcx
X1x
X87ax
X4x
X3x
X1x
Xdx
X2cx
X19x
X3x
X2bx
X76x
Xdx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X19x
X76x
X15x
X3x
X2bx
X15bx
X19x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
Xacx
X1x
X8fx
X51x
X19x
X1fx
X3x
X1bcx
X18bx
X18bx
X1fx
X3x
X5x
X99x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
Xbfx
X36cx
X6x
X3x
X7x
X15bx
X4x
X1x
Xb0x
X3x
Xacx
X1x
Xdx
X3x
X4x
X6x
X19x
X1x
X3x
Xex
X1x
X2b6x
Xex
X3x
X19x
X112x
Xc4x
X3x
X7x
X174x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X17x
Xc4x
X19x
X3x
X92x
X75dx
X6x
X3x
X4x
X1x
X425x
X19x
X3x
Xex
X2bbx
Xdx
Xb0x
X3x
X1dx
X19x
X3x
X19x
X96x
X19x
X1fx
Xb0x
X3x
X1fx
Xdx1146fx
Xbx
X3x
X4x
X14ex
X3x
Xex
X1x
X119x
X3x
X7x
X51x
X19x
X1fx
X3x
Xacx
X1x
X8fx
X99x
Xdx
Xb0x
X3x
X17x1321ex
X15x
X3x
X4x
X99x
X4x
X3x
X17x
X156x
X4x
X3x
Xex
X1abx
X3x
Xbfx
X6x
X3x
X19x
X1fx
X8fx
X76x
Xdx
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
Xcx
X1x
X174x
X19x
X1fx
X3x
Xex
Xdx
X6x
X3x
X7x
X23x
X6x
Xb0x
X3x
X4x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X92x
Xc14x
X3x
X7x
X23x
X6x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X4e2x
X3x
Xb13x
X1x
X9dx
X3x
X19x
X23x
X3x
X17x
X6x
X19x
X1fx
X3x
X19x
Xc4x
X174x
Xdx
X3x
X4x
X8fx
X19x
X3x
X17x
X174x
Xdx
X3x
Xacx
X1x
Xdx
X3x
Xex
X87ax
X3x
X19x
X1x
Xdx
X12dx
X19x
X3x
X7fx
X112x
Xex
X3x
X7x
X23x
X6x
X3x
X4x
X96x
X3x
Xex
X1x
X119x
X3x
X5x
X112x
X15x
X3x
Xbfx
X402x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X1f6x
X18bx
X1fx
Xb0x
X3x
X1fx
X75dx
X19x
X1fx
X3x
Xex
X27x
X14ex
Xdx
X3x
X1dcx
X3x
X5x
X99x
Xex
Xb0x
X3x
X17x
Xa6x
X3x
X195x
X18bx
X18bx
X7fx
X5x
X3x
X19x
X27x
X2bbx
X4x
X3x
X7x
X27dx
X4x
X3x
X4x
Xe8x
X19x
X3x
X1bcx
X195x
X18bx
X7fx
X5x
Xc5x
X3x
X13x
X1x
Xdx
X6x
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
X1bcx
X3x
X5x
X1dfx
X19x
X3x
Xc4x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
Xex
Xbfx
X8fx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X1fx
X76x
X15x
Xc5x
X3x
X56dx
X1abx
X19x
X1fx
X3x
Xacx
X1x
Xdx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X4x
Xe8x
X19x
X3x
X19x
X96x
X19x
X1fx
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X0x
Xbx
X12x
Xd7x
Xa2x
Xdx
X3x
X2bx
Xa6x
X3x
X4x
X14ex
X3x
Xex
X1x
X119x
Xb0x
X3x
X19x
X1fx
X75dx
X6x
X3x
X46x
X2b6x
X3x
Xa9x
X19x
X1fx
X4e2x
X3x
X5bx
X99x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
Xex
X27x
X14ex
Xdx
X3x
Xex
X75dx
X3x
X2x
X195x
X18bx
X3x
X1bax
X3x
X1bcx
X18bx
X18bx
X1fx
Xb0x
X3x
X19x
X112x
Xc4x
X3x
X7x
X174x
Xdx
X3x
Xacx
X1x
X8fx
X51x
X19x
X1fx
X3x
X1bcx
X18bx
X18bx
X7fx
X5x
X3x
X19x
X27x
X2bbx
X4x
X3x
Xfdx
X4x
X96x
X3x
Xex
X1x
X119x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
X19x
X27x
X2bbx
X4x
X3x
X7x
X174x
Xdx
X3x
X4x
X96x
X3x
X7x
X16ex
X19x
X3x16385x
X3x10b69x
Xbx
X1x
X425x
X4x
X1x10e6dx
X150x
Xc5x
X3x
X13x
X1x
X8fx
X3x
Xex
X112x
Xex
X3x
X4x
X51x
X3x
X5x
X99x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X92x
X76x
X8fx
X3x
X19x
Xa2x
Xdx
Xb0x
X3x
X17x
X60ax
X15x
X3x
X19x
X27dx
Xbx
X3x
X5x
X15bx
Xdx
Xb0x
X3x
X7x
X6x
Xc4x
X3x
X92x
X76x
Xdx
X3x
Xbx
X1x
Xc14x
Xex
Xb0x
X3x
X7fx
Xdb6x
X3x
X19x
X27dx
Xbx
X3x
X92x
X76x
X3x
X17x
X51x
X8fx
X3x
X347x
Xc4x
X6x
X3x
X17x
X51x
X8fx
X3x
X5x
X15bx
Xdx
X3x
X92x
X76x
Xdx
X3x
X5x
X1dfx
X19x
Xc5x
X3x16f23x
X6x
Xc4x
X3x
X195x
X3x
X1bax
X3x
X280x
X3x
Xbx
X1x
Xc14x
Xex
X3x
X4x
X1x
X27dx
Xex
X3x
Xbfx
X6x
X3x
X17x
X119x
X3x
Xc4x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X27x
X2bbx
X4x
X3x
X17x
X1dfx
Xc4x
X3x
Xex
Xdx
X12dx
X19x
Xb0x
X3x
X17x
Xa6x
X3x
Xex
Xdx
X14ax
Xbx
X3x
Xex
X1x
X12dx
X7fx
X3x
Xacx
X1x
X8fx
X51x
X19x
X1fx
X3x
X1bcx
X18bx
X18bx
X7fx
X5x
X3x
X19x
X27x
X2bbx
X4x
X3x
X92x
X76x
X8fx
X3x
X17x
X119x
X3x
X19x
X112x
Xc4x
X3x
X7x
X174x
Xdx
X3x
X5x
X15bx
Xdx
X3x
X19x
X27x
X2bbx
X4x
X3x
Xex
X1x
Xa9x
X3x
X1x
X6x
Xdx
Xc5x
X3x
X13x
X99x
X4x
X1x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
X5x
X99x
X3x
Xex
X27x
X14ex
Xdx
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X60ax
X19x
X3x
Xex
Xdx
X2cx
X19x
X3x
X92x
X31x
X3x
Xacx
X1x
X174x
X19x
X1fx
X3x
Xbx
X1x
X51x
Xdx
X3x
X46x
X87ax
X3x
Xex
Xbfx
X23x
Xb0x
X3x
Xacx
X1x
X174x
X19x
X1fx
X3x
Xex
X1abx
X19x
X3x
Xex
X1x
X88x
Xdx
X3x
X1fx
Xdx
X6x
X19x
X3x
X19x
X112x
Xc4x
X3x
X5x
X14x
Xc4x
Xb0x
X3x
X5x
X27x
X28x
X19x
X1fx
X3x
X19x
X27x
X2bbx
X4x
X3x
X425x
Xex
Xb0x
X3x
X19x
X1fx
X27x
X88x
Xdx
X3x
X2bx
X2cx
X19x
X1x
X3x
X46x
X402x
X3x
Xc4x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X1x
X27x
X19x
X1fx
X3x
X92x17e6cx
X19x
X3x
X17x
X51x
X7fx
X3x
X2bx
X51x
X8fx
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X5x
X27x
X28x
X19x
X1fx
X3x
X1x
X8fx
X15bx
Xex
X3x
X4x
X1x
X112x
Xex
X3x
X4x
X1dfx
X19x
X3x
Xex
X1x
Xdx
X14ax
Xex
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X3x
X13x
X1x
X23x
X6x
X3x
X1x
X8fx
X3x
X5x
X14x
Xc4x
X3x
X19x
X1fx
X76x
X15x
X4e2x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X56fx
X402x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
Xb0x
X3x
X2bx
X99x
X4x
X1x
X3x
X2bx
X156x
Xb0x
X3x
X17x
X60ax
Xc4x
X3x
X7x
X1dx
X19x
Xb0x
X3x
Xbfx
X402x
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X46x
X14x
Xc4x
Xb0x
X3x
X19x
X1fx
X1x
X2cx
X3x
X92x
X76x
X19x
X1fx
Xb0x
X3x
Xbfx
X6x
Xc4x
X3x
Xex
X1dfx
X19x
X3x
X46x
X76x
X15x
X3x
X5x
X99x
X3x
Xex
X112x
Xex
X3x
X4x
X51x
X3x
X17x
X24bx
Xc4x
X3x
X18dx
X1fx
Xbfx
Xb0x
X3x
X4x
X82x
X3x
X1e2x
X27x
X14ex
X19x
X1fx
X3x
X2bx
Xa2x
X3x17209x
X1fx
Xbfx153f0x
X3x1842cx
X75dx
X19x
X1fx
X3x
Xacx
X1x
X174x
X3x
X1f6x
X1fx
Xbfx
Xb0x
X3x
X17x
Xa6x
X3x
Xfc0x
X18bx
X18bx
X7fx
X5x
X3x
X7x
X27dx
X4x
X3x
X4x
Xe8x
X19x
X3x
X1bcx
X195x
X18bx
X7fx
X5x
Xc5x
X3x
X13x
X1x
Xdx
X6x
X3x
X5x
X76x
X7fx
X3x
X1bcx
X3x
X5x
X1dfx
X19x
X3x
Xc4x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
Xex
Xbfx
X8fx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X1fx
X76x
X15x
Xc5x
X3x
X56dx
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X5x
Xc14x
X4x
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X1abx
X4x
X3x
X4x
Xe8x
X19x
X3x
X19x
X96x
X19x
X1fx
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X3x
X13x
X1x
X23x
X6x
X3x
X7x
X27x
X19x
X1fx
X3x
X17x
X6x
Xc4x
X3x
X4x
X14ex
X3x
Xacx
X1x
X2bbx
Xbx
Xb0x
X3x
X92x
X14ax
Xex
X3x
Xex
X1x
X27x
X14ex
X19x
X1fx
X4e2x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X5bx
X112x
X15x
X3x
X1f6x
X18bx
X1fx
Xbfx
X3x
X5x
X99x
X3x
Xex
X27x
X14ex
Xdx
X3x
X1fx
Xdx
X5cx
X3x
X19x
X1x
Xc4x
X15x
X402x
X19x
Xb0x
X3x
X17x
X27dx
Xbx
X3x
X92x
X14ax
Xex
X3x
Xex
X1x
X27x
X14ex
X19x
X1fx
X3x
X1x
X6x
X15x
X3x
X4x
X1x
X390x
X3x
X7x
X27x
X19x
X1fx
X3x
X17x
X6x
Xc4x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X3x
Xb13x
X1x
Xe8x
X19x
X1fx
X3x
X4x
X8fx
X3x
X1fx
Xdx
X60ax
Xex
X3x
Xdb6x
X3x
Xex
Xbfx
X1e3x
X4e2x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X5bx
X112x
X15x
X3x
X5x
X99x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X8fx
X19x
Xb0x
X3x
X5x
X99x
X3x
X1fx
Xdx
X76x
X3x
X4x
X140x
X19x
X1fx
X3x
Xbx
X1x
X14ex
Xdx
X3x
Xacx
X1x
X174x
X3x
Xbfx
Xa2x
Xdx
X3x
X5x
X96x
Xex
X3x
X92x
X76x
X8fx
X3x
X1fx
X1abx
Xdx
X3x
X1x
X6x
X15x
X3x
Xex
Xbfx
X51x
Xdx
X3x
X1e2x
Xc4x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X1fx
Xdx
X27x
X88x
X19x
X1fx
X3x
X4x
X1x
X8fx
X3x
Xex
Xbfx
X1e3x
X3x
X19x
Xa0cx
X7fx
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X3x
X13x
X1x
X23x
X6x
X3x
X17x
X6x
Xc4x
X3x
X5x
X27x
X19x
X1fx
X3x
X7fx
Xaex
Xdx
X3x
X1fx
X1abx
Xdx
X3x
Xfdx
X4x
X1x
X23x
X6x
X3x
X4x
X51x
X3x
Xex
X12dx
X3x
Xex
X1x
X112x
Xbx
X150x
X4e2x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X49x
X140x
X19x
X1fx
X3x
Xex
X1x
X14x
X19x
X3x
X4x
X76x
X19x
X1x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X1bcx
X18bx
X3x
X1f5x
X3x
X1dcx
X18bx
X1fx
Xbfx
Xb0x
X3x
X7x
X27dx
X4x
X3x
X5x
X112x
X15x
X3x
X19x
X27x
X2bbx
X4x
X3x
X4x
X1x
Xdx
X6x
X3x
X1dcx
X3x
X5x
X1dfx
X19x
X3x
Xc4x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
Xex
Xbfx
X8fx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X1fx
X76x
X15x
Xc5x
X3x
X13x
X96x
X3x
Xex
X1x
X119x
X3x
Xbx
X1x
X1abx
Xdx
X3x
X1x
X28x
Xbx
X3x
X4x
X51x
X3x
Xbfx
X402x
X3x
X4x
X14x
X15x
X3x
X1e2x
X112x
Xc4x
X3x
X1x
Xa6x
Xb0x
X3x
X4x
Xc14x
X4x
X3x
Xex
X1dfx
X19x
X3x
X92x
X76x
X3x
X4x
X6x
X7fx
X3x
Xex
X1x
X51x
X8fx
X3x
X46x
X14x
X15x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X1f5x
X13x
X1x
X23x
X6x
X3x
Xex
X1x
Xdx
X14ax
Xc4x
X3x
X7fx
X99x
Xc4x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X4e2x
X3x
X56fx
X402x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
Xb0x
X3x
X1x
X76x
X3x
Xex
X1x
X82x
X3x
X174x
Xb0x
X3x
Xex
X1x
X9dx
X4x
X3x
X17x
X2b6x
X6x
Xb0x
X3x
X1x
X8fx
X76x
X19x
X1fx
X3x
Xex
Xdx
X19x
X1x
Xb0x
X3x
X7fx
X390x
Xdx
X3x
X92x
X2b6x
X3x
X2x
X18bx
X18bx
X1fx
Xb0x
X3x
Xex
X6x
X7fx
X3x
Xex
X1x
X112x
Xex
X3x
X1bcx
X18bx
X1fx
Xb0x
X3x
Xex
X99x
X19x
X3x
X2bx
X156x
Xex
Xb0x
X3x
X7x
X27dx
X4x
X3x
Xc4x
X1abx
X19x
X1fx
X3x
X19x
X1fx
X76x
X15x
X3x
X2x
X18bx
X18bx
X1fx
X3x
X2bx
X156x
Xex
X3x
X1x
X390x
X19x
X3x
X1x
X28x
Xbx
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
Xd7x
X8fx
X46x
X15x
Xax
X12x
X13x
X1x
Xc14x
X3x
X3cax
X4e2x
X3x12ddax
X1x
X174x
X19x
X1fx
X3x
X17x
X27x
X28x
X4x
X3x
X46x
X140x
X19x
X1fx
X3x
Xbfx
X402x
X3x
X17x
Xdx
X19x
X1x
X3x
X5x
X1dx
X19x
X1fx
X3x
X92x
X2bbx
Xdx
X3x
X5x
Xdx
X24bx
Xc4x
X3x
X4x
X6x
X8fx
Xb0x
X3x
X7x16a6ax
X3x
X2bx
X2b6x
X3x
X7x
X6x
X15x
Xb0x
X3x
X4x
X96x
X3x
X1x
Xdx
X2cx
X19x
X3x
Xex
X27x
X28x
X19x
X1fx
X3x
X7fx
X2cx
Xex
X3x
X7fx
Xaex
Xdx
X3x
X17x
X1abx
Xdx
X3x
X92x
X2bbx
Xdx
X3x
X4x
X14ex
X3x
Xex
X1x
X119x
Xc5x
X34x
Xc5x
X0x
X34x
Xbx
X12x
Xcx
X1x
X10x
X8fx
X3xfdb5x134e5x
X1310x
X0x
X34x
Xbx
X12

Cây đinh lăng hiện nay được trồng nhiều ở vùng nông thôn Việt Nam nhờ vào những công dụng tốt cho sức khỏe được ví như nhân sâm. Vậy bạn đã biết những tác dụng cây đinh lăng mang lại cho sức khỏe chưa?


Hãy cùng Hello Bacsi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Tìm hiểu chung về cây đinh lăng

Đinh lăng có tên khoa học Polyscias Fruticosa (L), họ ngũ gia bì (Araliaceae). Đây là một loài dược liệu được dùng phổ biến để làm rau gia vị và làm thuốc. Được ví như nhân sâm của người nghèo bởi tác dụng cây đinh lăng đem lại cho sức khỏe là rất lớn mà loài cây này lại dễ trồng, dễ tìm, dễ sử dụng. 

Tác dụng cây đinh lăng 

Theo nghiên cứu vào năm 2000-2007 của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương và công sự tại Trung tâm Sâm và Dược liệu TP.HCM, cây đinh lăng có tác dụng:

Tăng cường thể lực và giảm stress với khả năng kích thích hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm âu lo, tăng cường miễn dịch.  Kháng viêm, giảm sưng.  Hỗ trợ cải thiện hoạt động tiểu tiện.  Bảo vệ gan. Kháng histamin và điều trị hen suyễn với dịch chiết cồn từ cây đinh lăng.  Tăng cường trí nhớ và tăng tuổi thọ (được thực nghiệm trên chuột già). 

Theo y học cổ truyền, tác dụng cây đinh lăng gồm có: 

Rễ dùng làm thuốc bổ, lợi tiểu.  Thân và cành cây đinh lăng chữa tê thấp, đau nhức lưng. 

*

Tác dụng của cây đinh lăng dùng trong các bài thuốc chữa bệnh 

Nhờ vào các tác dụng kể trên mà cây đinh lăng thường được dùng nấu nước uống để chữa bệnh. Dưới đây là một số công dụng chữa bệnh từ nước lá cây đinh lăng. 

Lá đinh lăng có tác dụng gì? Chữa các bệnh về đường tiêu hóa 

Khi bị các triệu chứng bệnh đường tiêu hóa như khó tiêu, tiêu chảy, đầy hơi,… bạn có thể lấy lá đinh lăng nấu nước uống để chữa trị. Cách thực hiện như sau:

Chuẩn bị lá đinh lăng tươi và rửa sạch.  Sau đó cho vào nồi và nấu sôi lên cùng với nước.  Khi thấy nước đã sôi kỹ thì chắt lấy nước uống trong ngày. 

Tác dụng của lá đinh lăng: Hỗ trợ điều trị các bệnh lý ở thận 

Cây đinh lăng thường được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh lý ở thận, nhất là sỏi thận nhờ vào tác dụng lợi tiểu. Đơn giản bạn chỉ cần lấy lá đinh lăng ép lấy nước uống và duy trì uống hằng ngày để đạt được hiệu quả chữa trị như mong đợi. 

Cây đinh lăng có tác dụng gì đối với da liễu 

Lá đinh lăng không chỉ dùng nấu nước để uống mà dùng dược liệu này đắp ngoài cũng mang lại hiệu quả điều trị mụn và các tổn thương ngoài da tốt. 

Để điều trị mụn bằng lá đinh lăng, bạn có thể tham khảo cách thực hiện như sau: 

Lấy lá đinh lăng tươi đi rửa sạch, cho thêm ít hạt muối vào và giã nhuyễn.  Sau đó dùng hỗn hợp này đắp lên vùng da đang có mụn, chờ cho đến khi chúng khô lại thì bỏ đi và rửa sạch lại với nước.  Thực hiện mỗi ngày một lần vào buổi tối trước khi ngủ và nên duy trì khoảng 2 tuần để quan sát được hiệu quả giảm mụn và mịn da từ phương pháp này. 

Trường hợp bị thương và chảy máu, bạn cũng có thể giã một nắm lá đinh lăng tươi và đắp lên vết thương. Lá đinh lăng có tác dụng cầm máu và giúp vết thương mau lành hơn. Lưu ý: khi dùng lá đinh lăng đắp ngoài da luôn phải rửa sạch lá trước khi sử dụng, để tránh gây nhiễm trùng. 

*

Tác dụng cây đinh lăng chữa đau lưng 

Tất cả các bộ phận của cây đinh lăng đều có thể sử dụng để chữa chứng đau lưng. Với lá đinh lăng, bạn đem đi rửa sạch, giã nhuyễn và đắp vào vùng lưng bị đau 2 lần một ngày, cơn đau sẽ cải thiện đáng kể. Ngoài ra, để chữa chứng đau nhức lưng, thân và cành cây đinh lăng cũng được dùng để nấu nước uống theo cách làm như sau:

Chuẩn bị khoảng 20-30g thân và cành cây đinh lăng, đem chúng đi rửa sạch rồi cắt thành từng khúc ngắn.  Sau đó cho vào nồi cùng với nước và đun sôi để uống hằng ngày.  Uống liên tục khoảng 10-15 ngày sẽ thấy đau lưng được cải thiện bớt. 

Lá đinh lăng có tác dụng gì? Chữa và phòng ngừa dị ứng 

Những người có cơ địa dị ứng hoặc có dấu hiệu dị ứng thì có thể uống nước lá đinh lăng để ngăn ngừa tình trạng này. Cách thực hiện như sau: 

Chuẩn bị khoảng 150g – 200g lá đinh lăng tươi, đem rửa sạch.  Đun sôi khoảng 200ml rồi cho lá đinh lăng vào, đậy nắp kín. Mở nắp và dùng đũa đảo đều mỗi vài phút một lần.  Khoảng 5-7 phút ngâm, chắt lấy nước uống. 

Bạn có thể giữ lại bả lá sau lần uống đầu, cho thêm khoảng 200ml nước vào đun sôi lên lại là dùng được. 

Đinh lăng có tác dụng gì? Bồi bổ cho phụ nữ sau sinh

Tác dụng cây đinh lăng với phụ nữ sau sinh thường chủ yếu để bồi bổ, tăng cường sức khỏe cho các mẹ sau khi “vượt cạn”. Vì thế, có thể dùng lá nấu nước uống hoặc nấu canh đinh lăng với thịt, cá để tẩm bổ. Lưu ý: khi nấu canh với lá đinh lăng không nên nấu chín kỹ sẽ khiến mất nhiều dưỡng chất và nên ăn canh lá đinh lăng khi còn nóng. 

Lá đinh lăng có tác dụng gì? Chữa tắc tia sữa sau sinh 

Bên cạnh tác dụng bồi bổ sau sinh, cây đinh lăng còn được dùng như bài thuốc chữa tắc tia sữa sau sinh cho sản phụ bị tắc tia sữa hoặc ít sữa. Cách thực hiện như sau:

Chuẩn bị khoảng 400g lá đinh lăng, rửa sạch.  Sắc với 300ml nước ở lửa nhỏ, đun đến khi còn khoảng 200ml thì tắt bếp, lấy nước uống khi còn ấm. 

*

Lá đinh lăng có tác dụng gì? Chữa mất ngủ

Chuẩn bị lá đinh lăng 24g; lá vông và tang diệp mỗi vị 20g; tâm sen 12g; liên nhục 16g. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi và đun sôi với khoảng 400ml nước, đun nhỏ lửa cho đến khi sắc lại còn 150ml thì tắt bếp và chắt lấy nước uống 2 lần/ngày. 

Ngoài bài thuốc này, bạn cũng có thể lấy lá đinh lăng khô rang vàng hạ thổ rồi đem làm gối. Cách này sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn và sảng khoái tinh thần sau khi ngủ dậy.

Một số lưu ý khi sử dụng cây đinh lăng chữa bệnh 

Thân cây đinh lăng nấu nước uống được không?

Như chúng ta biết, rễ và lá đinh lăng được sử dụng nhiều trong hỗ trợ điều trị bệnh, nhưng phần thân cây cũng có thể dùng làm thuốc. Thân cây đinh lăng mặc dù có lượng dược chất ít hơn nhưng vẫn có nhiều công dụng đối với sức khỏe khi kết hợp với các dược liệu khác như cây xấu hổ, cúc tần, cam thảo dây…

Cách làm: dùng 20 – 30g thân cây đinh lăng đem đi sắc lấy nước uống hàng ngày.

Lưu ý

Mặc dù không thể phủ nhận những tác dụng cây đinh lăng đem lại cho sức khỏe là rất tốt nhưng trước khi sử dụng loại dược liệu này, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để biết liều lượng và cách sử dụng đúng cách. 

Bởi dù các bài thuốc từ đinh lăng đều an toàn và dễ thực hiện nhưng nếu sử dụng liều quá cao, thành phần saponin trong dược liệu này có thể gây chóng mặt, hoa mắt và mệt mỏi,…Đặc biệt không sử dụng cây đinh lăng cho phụ nữ mang thai để tránh nguy cơ bị sảy thai. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.