Tra Cứu Điểm Thi 2023 Chính Xác, Tra Cứu Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10

STT Số báo danh nhiều thi To&#x
E1;n Văn Ngoại ngữ Chuy&#x
EA;n Tổng điểm
1 95351 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 9.75 9.5 37.25
2 91297 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 10 9 37.00
3 93444 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.75 9.75 8.5 36.75
4 91017 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8.25 9.75 9.25 36.50
5 94073 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 10 8.5 36.50
6 94266 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.5 10 9.5 36.50
7 94621 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 9 10 8 36.50
8 90973 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.5 10 7.75 36.00
9 91009 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 10 9 36.00
10 91570 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 9.5 8.5 36.00
11 93147 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9.25 9.75 8 36.00
12 94228 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 10 7.25 35.75
13 96193 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 9.75 8 35.75
14 91215 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.25 8.5 9.5 9.25 35.50
15 91354 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.25 8.25 35.50
16 94068 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.75 7.75 35.50
17 94091 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9 8 35.50
18 94264 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 9.5 9.75 35.50
19 95523 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 9 10 6.5 35.50
20 96203 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7 10 8.75 35.50
21 90835 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.75 10 6.75 35.25
22 91528 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.5 7.75 35.25
23 93432 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.75 10 7.5 35.25
24 94134 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.25 9.5 8.5 35.25
25 94236 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 10 7.75 35.25
26 9290 Sở GD&ĐT TP. HCM 8 7 10 10 35.00
27 9302 Sở GD&ĐT TP. HCM 8 7.5 9.5 10 35.00
28 91262 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7.5 9.5 8.25 35.00
29 91333 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 8 35.00
30 91423 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.75 10 7.5 35.00
31 91660 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 6.5 10 8.5 35.00
32 93151 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9.25 9.25 7.5 35.00
33 93528 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9 7.5 35.00
34 96224 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.5 10 8 35.00
35 91359 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.5 9.75 8.5 34.75
36 91451 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 10 6 34.75
37 93425 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.25 9.75 7.25 34.75
38 94158 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.75 9.25 7.25 34.75
39 94188 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 10 6.75 34.75
40 94245 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 9.5 6.5 34.75
41 9224 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 6 9.75 10 34.50
42 90838 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 7.5 10 8.25 34.50
43 90851 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.75 9 8.25 34.50
44 90854 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8.75 9.5 7 34.50
45 90906 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8 9.75 8 34.50
46 91253 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 8 34.50
47 91476 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.5 9.75 8 34.50
48 93273 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8 9.5 8.25 34.50
49 93290 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8 10 7.25 34.50
50 93846 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8.25 9.5 7.5 34.50
51 93917 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 9.75 7 34.50
52 94063 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.5 9.75 7.25 34.50
53 94299 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 8 34.50
54 94687 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9 9.5 7 34.50
55 95185 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7 9.75 8.25 34.50
56 96356 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.75 8 34.50
57 96445 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 6.75 34.50
58 9172 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 10 7.5 34.25
59 9366 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8 10 7 34.25
60 90773 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 7.25 34.25
61 90860 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.5 8 34.25
62 90863 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.25 9.5 8 34.25
63 91280 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.5 9.5 7.25 34.25
64 91295 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 10 7.25 34.25
65 91301 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 10 8 34.25
66 91307 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 7 10 8.5 34.25
67 91679 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 10 6.25 34.25
68 91697 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 9.75 6.5 34.25
69 91798 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 9 10 6.75 34.25
70 91938 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.75 9.75 7 34.25
71 92024 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 9 10 6.5 34.25
72 92629 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7.5 10 7 34.25
73 93310 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9.75 6 34.25
74 93726 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 10 6.75 34.25
75 93914 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 7.25 34.25
76 94166 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 10 6.25 34.25
77 94265 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9.5 6.25 34.25
78 94290 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7 10 8 34.25
79 94314 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.75 7.5 34.25
80 94448 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 6.5 34.25
81 94611 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.5 9.75 7.25 34.25
82 9102 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.5 10 7.5 34.00
83 9356 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.25 8.75 8 34.00
84 9375 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 6.5 10 7.5 34.00
85 9421 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 9.75 6.5 34.00
86 9468 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.25 7.5 34.00
87 91000 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 10 7.75 34.00
88 91015 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.5 10 7.25 34.00
89 91138 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.5 10 6.5 34.00
90 91324 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.75 9.5 7.25 34.00
91 91346 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.5 9.75 7.5 34.00
92 91508 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.25 9.25 6.5 34.00
93 91725 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 10 6.5 34.00
94 91755 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.75 10 5.75 34.00
95 91768 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.5 9.75 7 34.00
96 91776 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 7.5 34.00
97 91925 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 6.25 34.00
98 92012 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.5 6.5 34.00
99 92752 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 9 10 5.5 34.00
100 93210 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.75 9.75 7 34.00

Nội dung bài xích viết1. Phía dẫn cách tra cứu vãn điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 cục bộ các tỉnh giấc thành cả nước5. 3 lời khuyên khi vẫn biết điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Sau khi những em học viên bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 2023 xong, của cả phụ huynh hay những em cũng đang mong chờ điểm thi từng ngày. Đây chính là yếu tố ra quyết định để xem cấp thpt mình sẽ tiến hành học trường như thế nào tại khu vực. Dưới đây là 4 cách tra cứu vớt điểm thi tuyển sinh lớp 10 2023 đúng chuẩn nhất cho bạn.

Bạn đang xem: Tra cứu điểm thi 2023

1. Phía dẫn giải pháp tra cứu giúp điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 toàn cục các thức giấc thành cả nước

Có rất nhiều cách tra cứu vãn điểm thi tuyển sinh lớp 10 2023 dành cho các em học viên và phụ huynh. Mọi người dân có thể lựa chọn 1 trong số các cách cơ mà mình gợi ý bên dưới và triển khai theo.

1.1. Cách tra cứu điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 2023 trên trang web của những Sở GD&ĐT

Các chúng ta cũng có thể tra cứu vãn điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 trên những website chính thức của các Sở GD&ĐT ngơi nghỉ địa phương mình. Dưới đó là bảng tổng hợp vừa đủ 63 tỉnh thành cho đa số người:

STTTỉnh thành
Website tra cứu vãn điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10
1An Gianghttp://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10
2Bà Rịa – Vũng Tàuhttp://bariavungtau.edu.vn/So
GDDT/4/1947/7993/Tra-cuu-tuyen-sinh-lop-10/
3Bình Phướchttps://binhphuoc.tsdc.vnedu.vn/
4Bình Dươnghttps://binhduong.edu.vn/tra-cuu-diem-tuyen-sinh-lop-10.html
5Bình Thuậnhttps://sgddt.binhthuan.gov.vn/
6Bạc Liêuhttp://sgddtbaclieu.edu.vn/tra-cuu/bang-diem
7Bắc Gianghttps://sgd.bacgiang.gov.vn/tra-cuu-diem-thi
8Bắc Kạnhttps://backan.edu.vn/
9Bắc Ninhhttp://bacninh.edu.vn/
10Bến Trehttps://bentre.edu.vn/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=268:tra-cu-im-thi-tuyn-sinh-10
11Cao Bằnghttp://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/
12Cà Mauhttp://sogddt.camau.gov.vn/
13Cần Thơhttps://tuyensinh.cantho.gov.vn/Tra
Cuu
14Điện Biênhttps://dienbien.edu.vn/
15Đà Nẵnghttps://tracuudiem.danang.gov.vn/#/
16Đắk Lắkhttp://gddt.daklak.gov.vn/
17Đắk Nônghttp://diemthi.daknong.edu.vn/
18Đồng Naihttp://sgddt.dongnai.gov.vn/tra-cuu-diem-thi.html
19Đồng Tháphttp://dongthap.edu.vn/
20Gia Laihttp://gialai.edu.vn
21Hà Gianghttp://hagiang.edu.vn/
22Hà Namhttps://sgddt.hanam.gov.vn/Pages/default.aspx
23Hà Nộihttps://tsdaucap.hanoi.gov.vn/tra-cuu-tuyen-sinh-10
24Hà Tĩnhhttp://hatinh.edu.vn/khao-thi/thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-thpt
25Hải Dươnghttps://haiduong-thpt.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi
26Hải Phònghttp://tradiem.haiphong.edu.vn/
27Hậu Gianghttps://haugiang.edu.vn/
28Hòa Bìnhhttps://hoabinh.edu.vn/vn/search/tracuu/diemthi.aspx
29Hưng Yênhttp://hungyen.edu.vn/
30Khánh Hòahttp://sgddt.khanhhoa.gov.vn/tra-cuu/bang-diem
31Kiên Gianghttp://tracuu.kiengiang.edu.vn/
32Kon Tumhttp://diemthi.kontum.edu.vn/
33Lai Châuhttp://laichau.edu.vn/
34Lạng Sơnhttp://langson.edu.vn/
35Lào Caihttp://diemthi.laocai.edu.vn/
36Lâm Đồnghttps://tuyensinh10.vnptschool.com.vn/
37Long Anhttps://sgddt.longan.gov.vn/Pages/Default.aspx
38Nam Địnhhttp://namdinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem
39Nghệ Anhttp://nghean.edu.vn/
40Ninh Bìnhhttp://ninhbinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem
41Ninh Thuậnhttp://ninhthuan.edu.vn/Default.aspx?sname=NINHTHUANEDU&sid=4&pageid=30484
42Phú Thọhttp://tracuudiem.thi.phutho.vn/
43Phú Yênhttp://tracuudiem.phuyen.edu.vn/admin/login
44Quảng Bìnhhttps://sgddt.quangbinh.gov.vn/
45Quảng Namhttps://quangnam.edu.vn/
46Quảng Ngãihttp://diemthi.quangngai.edu.vn/
47Quảng Ninhhttps://edu.viettel.vn/sgdquangninh/tra-cuu/bang-diem
48Quảng Trịhttp://quangtri.edu.vn/
49Sóc Trănghttps://sogddt.soctrang.gov.vn/
50Sơn Lan/http://sogddtsonla.edu.vn/
51Tây Ninhhttp://tayninh.edu.vn/
52TP.HCMhttps://hcm.edu.vn/homehcm
53Thái Bìnhhttp://thaibinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem
54Thái Nguyênhttp://thainguyen.edu.vn/tra-cuu/bang-diem
55Thanh Hóahttp://diemthi.thanhhoa.edu.vn:8081/
56Thừa Thiên Huếhttp://khaothi.thuathienhue.edu.vn:8080/tracuu/index.html
57Tiền Gianghttps://tracuu.tiengiang.edu.vn/
58Trà Vinhhttp://sgdtravinh.edu.vn/
59Tuyên Quanghttp://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem
60Vĩnh Longhttps://vinhlong.edu.vn/
61Vĩnh Phúchttps://vinhphuc.edu.vn/tra-cuu-cmobile8854.aspx
62Yên Báihttp://yenbai.edu.vn/

1.2. Phương pháp tra cứu giúp điểm thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm 2023 bằng số tổng đài

Bạn có thể áp dụng biện pháp tra cứu vớt điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 bằng số tổng đài trong trường hợp những trang web của Sở GD&ĐT các tỉnh thành bị thừa tải vì chưng có vô số người truy cập cùng 1 lúc. Cố gắng thể, phụ huynh cùng học sinh rất có thể gọi trực tiếp lên tổng đài để nhận lấy điểm thi.

Cú pháp của tổng đài để bạn gọi điện tra cứu vãn điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 là: Mã vùng + 1080 tuyệt Mã vùng + 8011 5678

Sau đó, bạn triển khai theo giải đáp để biết ăn điểm thi của mình.


*
*
*
*
*
*
Thí sinh tráng lệ và trang nghiêm làm bài thi

3. Phương pháp tra cứu giúp điểm thi tuyển sinh lớp 10 thành phố hcm 2023

Thí sinh hoàn toàn có thể truy cập vào website thỏa thuận của Sở GD&ĐT tp hcm để tra cứu vớt điểm thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm 2023 tại: https://hcm.edu.vn/homehcm.

Bên cạnh đó, nếu như trang web trên bị quá cài đặt không thể vào được thì bố mẹ và các em học sinh vẫn hoàn toàn có thể tra cứu điểm thi ở 1 số chuyên trang về tuyển sinh như: kenhtuyensinh, tuyensinh247,…


4. Thời gian ra mắt điểm thi tuyển sinh lớp 10 của các tỉnh thành

Dưới đó là bảng tổng hợp thời gian chào làng điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 dự kiến của những tỉnh thành cả nước:

STTTỉnh thành

5. 3 lời răn dạy khi đang biết điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023

Sau khi đang biết ăn điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 của mình, mọi người hãy xem qua phần đông lời khuyên có lợi sau đây để có 3 năm cấp thpt thật xuất sắc nhé.

Xem thêm: Những Điều Kỳ Thú Trên Thế Giới, Khám Phá Những Điều Kỳ Lạ Ở Mỗi Điểm Đến

5.1. Không định kiến về trường THPT

Mình biết là lúc tra cứu giúp điểm thi tuyển sinh lớp 10 ngừng thì cũng có thể có bạn điểm trên cao và điểm thấp. Bạn điểm cao thì được vào đúng trường mơ ước còn những các bạn điểm thấp thì rất có thể là chưa. Mặc dù nhiên, chúng ta cũng đừng bi ai và tất cả định con kiến về bất kể trường làm sao vì cục bộ các trường đều phải có những giáo viên tốt và tận trung khu như nhau. Trọng trách của chúng ta là phải thật dễ chịu để tất cả được ý thức học tập tốt và có được những thành tích cao.

5.2. Chuẩn bị định hướng nghề nghiệp tương lai

3 năm cấp trung học phổ thông được coi là nền tảng để bọn họ bước vào đại học. Trong thời gian này, ngoài bắt buộc học giỏi thì chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về những đặc thủ ngành nghề mà mình muốn trong tương lai. Khi vắt được điều này, họ sẽ dễ chọn trường cùng ngành hơn khi thi đại học.

5.3. Tham gia thêm các vận động ngoại khóa

Nếu các năm trung học phổ thông mà các bạn bỏ qua những điều này thì quả là lãng phí. Khi thâm nhập các vận động ngoại khóa về Đoàn – Đội như: Hoa phượng đỏ, tình nguyện,… phần đa người sẽ có được thêm nhiều kỹ năng mềm không giống mà bao gồm cả là ngôi trường học không thể dạy. Đây được xem như là bước đệm khỏe khoắn để chúng ta học sinh dễ dàng bước vào đời hơn sau đây mà không trở nên bỡ ngỡ.

6. Nhắc nhở các mẫu mã máy tính bảng giá rẻ cho học viên học với ôn thi hiệu quả


7. Tổng kết

Hy vọng nội dung bài viết 5 biện pháp tra cứu vãn điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 đúng đắn ở trên cũng đã giúp mang lại phụ huynh và học viên nắm đạt điểm thi trong thời hạn sớm nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé.

Đừng quên tiếp tục theo dõi trang Dchannel ở trong hệ thống shop Di Động Việt để cập nhật hết tất cả mọi vật dụng về công nghệ mới độc nhất vô nhị hiện tại. Xin nhờ cất hộ lời cám ơn thực tình tới chúng ta vì sẽ đọc qua hết nội dung bài viết của bản thân trong ít phút.

Di Động Việt cam kết“CHUYỂN GIAO TRÍ TRỊ VƯỢT TRỘI”cho khách hàng bằng sự tận tâm, trách nhiệm và chu đáo. Bọn chúng tôi cam đoan đem đến thành phầm và thương mại dịch vụ chính hãng, thiết yếu thống cùng còn hơn hết thế. Với niềm tin nói được thiết kế được, Di Động Việt sẽ luôn luôn nỗ lực để gia công cho quý khách hàng hài lòng nhất lúc trải nghiệm và buôn bán đồ công nghệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x