THI CÔNG KHU KINH TẾ KHẢO SÁT, KIỂM TRA TIẾN, KHU KINH TẾ LÀ GÌ

*

d2ebx13bb6xe08fxf66fx154e8x12789x145a8xffc4xf5e9x
X7x14c4ax1155exeb56x15727x10679x10b09x
X5x1026fx
Xax102c7x
Xcx
X1x
Xdx
X3x
X4x10614xef65x111a6x
X3x
Xex12149x10027x
X3x
X5xeb68x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx14f72x
X19x
X1x
X3xf147xd59fx114b6x
X19x
X1ax
X3x1243fxf81ex
X19x
X1ax
X3x13e1bx
X30x11902x
X19x
X1ax
X3xe2f3xd828x
Xex
X3x
X19x12613x
Xdx
X3x
X35x14f7ax
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x112bcx
X18x
X19x
X1ax
X3xd753x
X3x
Xcxf1f3x12be9x
X3xd8b0x
X49x
X3x108b2x
X1x158b6x
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x100e2x
X6x10420x
X0x154abx
X1x
X2x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X35x
X10x
X6x15739x
Xax
X12x12260x
X6x
X6ax
X3x
Xex
X1x
X31x
Xdx
X3x
X1ax
Xdx
X6x
X19x
X3x
X8fx11a45x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1axf38dx
X3x
X1x
Xdxe39ax
X19x
X3x
X19x
X6x
X63x
X3x
X19x
X1x
X49x
X3x
Xex
X1x11c15x
X6ax
X3x159a3xf1b8x
X3x10a86x
X19x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X35x
X49x
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5fx
X3x
Xcx
X62x
X63x
X3x
X65x
X49x
X3x
X68x
X1x
X6ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X79x
X6x
X7bx
X3x14576x
X6ax11cdfx
X19x
X1ax
X3x
Xcx
X1dx131d2x
X3x
X2fx
X6x
X19x
X1ax
X3x
X1x
X6ax
X63x
X3x
X2fx11098x
X19x
X1ax
X3x
X19x
X1x
X62x
X19x
X3x
X5x
Xc2x
X4x
Xadx
X3x
Xbx
X1x
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
Xex
Xdx
Xb1x
X19x
Xadx
X3x
X7bx
Xc4x
X63x
X3x
X7bxda24x
X4x
X3x
X40x
X1x1035dx
X19x
X3x
Xex
X1dx
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X1ex
X3x
X5x
X21x
Xdxdce2x
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbxe85dx13a69x
X8fx
X63x
Xax
X12x
X0x
Xdx
X7bx
X1ax
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xdxd9bax
X10x
X19x
Xex
X10x
X1dx
Xax
X3x
X7x
Xex
X63x
X5x
X10x
X9x
Xaxffcax
Xdx
X8fx
Xex
X1xd9aex
X3x152cdxd985x
X1a2x
Xbx13380x115edx
X3x
X1x
X10x
Xdx
X1ax
X1x
Xex
X19fx
X3x147e8x10427x
X1b1x
Xbx
X1a5x
X1a6x
Xax
X3x
X7x
X1dx
X4x
X9x
Xax
X7dx
X7dx
X4x
X168x12ce9x
X6x
X179xd53ex
X6ax
X6x
X19x
X1ax
Xex
X1dx
Xdx
X168x
X65x
X19x
X7dx
X8fx
X10x
X7x
X40x
Xex
X179x
Xbx
X7dx
X19x
X10x
X19ax
X7x
X7dx12a88x
X1b1x
X1ddx123b2x
X7dx
X2x
X1a2x
X1e0x
X8fx
X2x
X2x
X1e0x
X2x121b4x
X1a2x
X2x
Xex
X1a1x
X1eax
X1e0x
X1a1x
X5x11480x
X5fx
X5x
X10x
Xex
X1dx
X6ax
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X1x
X65x
X168xdf03x
Xbx
X1ax
Xax
X3x
X6x
X5x
Xex
X9x
Xax
Xcx
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X1ex
X3x
X5x
X21x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X35x
X49x
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5fx
X3x
Xcx
X62x
X63x
X3x
X65x
X49x
X3x
X68x
X1x
X6ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X79x
X6x
X7bx
Xax
X3x
X19ax
Xdx
X8fx
Xex
X1x
X9x
Xax
X1a1x
X1a2x
X1a2x
Xax
X3x
X1x
X10x
Xdx
X1ax
X1x
Xex
X9x
Xax
X1b0x
X1b1x
X1b1x
Xax
X3x
X7dx
X12x
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X18bx
X6x
Xbx
Xex
Xdx
X179x
X19x
Xax
X12x
X79x
X1x
X49x
X3x
Xex
X1x
Xbex
X6ax
X3x
X1x
X6ax
X63x
X3x
X2fx
X129x
X19x
X1ax
X3x
Xbx
X1x
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
Xex
Xdx
Xb1x
X19x
Xadx
X3x
X7bx
Xc4x
X63x
X3x
X7bx
X149x
X4x
X3x
X65x
X49x
X3x
X19x
X1x
X62x
X19x
X3x
X5x
Xc2x
X4x
X3x
X40x
X1x
X14ex
X19x
X3x
Xex
X1dx
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X1ex
X3x
X5x
X21x
Xdx
X3x
Xc1x
Xc2x
X3x
Xc4x
X19x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X35x
X49x
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5fx
X3x
Xcx
X62x
X63x
X3x
X65x
X49x
X3x
X68x
X1x
X6ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X79x
X6x
X7bx
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X1ax
X3x
Xcx
X1dx
X11dx
X3x
X5fx
X3xebf9x
X19x
X1x
X19fx
X3xd6bdx
X168x
Xcx
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X178x
X179x
X8fx
X63x
Xax
X12x
Xcx
X1x
X10x
X179x
X3x
X178x
X6x
X19x
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X3x
X5xdfdbx
X3x
X8fx
Xc2x
X3x
Xc4x
X19x
X3x14b06x
X115x
X35ex
Xc1xe6c1x12915x
X3x
X5ax
Xbex
X6ax
X3x
Xex
X30x
X3x
X65x
X49x
X3x1039dx
X62x
X63x
X3x
X8fx
Xc2x
X19x
X1ax
X3x
Xex119a2x
X19x
X1x
Xadx
X3x
Xc1x
Xc2x
X3x
Xc4x
X19x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X35x
X49x
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5fx
X3x
Xcx
X62x
X63x
X3x
X65x
X49x
X3x
X68x
X1x
X6ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X79x
X6x
X7bx
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X1ax
X3x
Xcx
X1dx
X11dx
X3x
Xex
X1x
X6ax
X129x
X4x
X3x
Xc1x
Xc2x
X3x
Xc4x
X19x
X3x
X35x
X21x
X3x
Xex
Xbex
X19x
X1ax
X3x
X4x
X3cx
X3x
X1c1x
X117x
X19x
X3x
X4x
X1x
X179x
X3x
Xbx
X1x
Xc4x
Xex
X3x
Xex
X1dx
Xdxf707x
X19x
X3x
Xex
X179x
X49x
X19x
X3x
X8fx
Xdx
Xb1x
X19x
X3x
X4x
Xc4x
X4x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X79x
X1ax
X1x
Xb1x
X3x
X391x
X19x
Xadx
X3x
X35x
X49x
X3x
Xcxdeb1x
X19x
X1x
Xadx
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X1ax
X3x
X178x
X2bx
X19x
X1x
X3x
X65x
X49x
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X1ax
X3x
Xcx
X1dx
X11dx
X3x
X38dx
X178xf1d1x
X474x12365x
X1ddx
X392x
X168x
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X178x
X179x
X8fx
X63x
Xax
X12x
X5ax
X62x
X63x
X3x
X5x
X49x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X1c4x
X6ax
X6x
X19x
X3x
Xex
X1dx11e21x
X19x
X1ax
X3x
X19x
X1xff54x
X7bx
X3x
Xexd8c4x
X19x
X1ax
X3x
X4x
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X5x
Xdx1521cx
X19x
X3x
X65x
X36x
X19x
X1ax
Xadx
X3x
X7bx
X1ex
X3x
X1dx
X129x
X19x
X1ax
X3x
X40x
X1x
X18x
X19x
X1ax
X3x
X1ax
Xdx
X6x
X19x
X3x
Xbx
X1x
Xc4x
Xex
X3x
Xex
X1dx
Xdx
X432x
X19x
X3x
X68x
Xcx
X5fx
X39ex
X35x
X3x
X4x13014x
X6x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X19x
X149x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X6ax
X19x
X1ax
X3x
X65x
X49x
X3x
X1x
X6ax
X63x
Xb1x
X19x
X3x
Xcx
X1dx
Xdx
Xb1x
X6ax
X3x11275x
X1x
X179x
X19x
X1ax
X3x
X19x
X149x
Xdx
X3x
X1dx
Xdx
X4c6x
X19x
X1ax
X168x
X3x
X35exe1fex
X19x
X1x
X3x
X2fx
X21x
X179x
X3xfd79x
X178x
X79x
Xc1x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X2fx
X527x
X3x
X19x
X1x
Xdxe23ex
X6ax
X3x
X5x
Xbex
X19x
X3x
X40x
Xdx
X432x
X7bx
X3x
Xex
X1dx
X6x
X3x
X1x
Xdx
Xb1x
X19x
X3x
Xex
X1dx
X30x
X31x
X19x
X1ax
Xadx
X3x
Xex
X1dx
Xc2x
X4x
X3x
Xex
Xdx
X41x
Xbx
X3x
X4x
X1x
X3a8x
X3x
X2fx
X21x
X179x
X3x
X4x
Xc4x
X4x
X3x
X2fx
X3cx
X19x
X3x
X65x
X11dx
X3x
X5x
Xdx
X4c6x
X19x
X3x
X1c4x
X6ax
X6x
X19x
Xadx
X3x
X19x
X1x
X49x
X3x
Xex
X1x
Xbex
X6ax
X3x
Xexef8fx
Xbx
X3x
Xex
X1dx
X6ax
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
Xc2x
X4x
X3x
X1x
Xdx
Xb1x
X19x
X3x
X1c4x
X6ax
X63x
X41x
Xex
X3x
X5x
Xdx
Xb1x
Xex
X3x
X2fx
X432x
X3x
X1x
X179x
X49x
X19x
X3x
Xex
X1x
X49x
X19x
X1x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
Xex
X1x
X10x
X179x
X3x
Xex
Xdx
X41x
X19x
X3x
X2fx
X129x
X3x
X1x12409x
Xbx
X3x
X2fx14b6dx
X19x
X1ax
X168x
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X178x
X179x
X8fx
X63x
Xax
X12x
Xcx
X6ax
X63x
X3x
X19x
X1x
Xdx
X4c6x
X19x
Xadx
X3x
X2fx
X41x
X19x
X3x
X19x
X6x
X63x
Xadx
X3x
Xex
Xdx
X41x
X19x
X3x
X2fx
X129x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X1dx137d2x
Xex
X3x
X4x
X1x
X58ex
X7bx
Xadx
X3x
X1ax
Xdx
Xc4x
X3x
Xex
X1dx
X11dx
X3x
X1x
X179x
X49x
X19x
X3x
Xex
X1x
X49x
X19x
X1x
X3x
X1e0x
X3x
Xex
X1x
Xc4x
X19x
X1ax
X3x
X2fx
Xbex
X6ax
X3x
X19x
X4b2x
X7bx
X3x
X1ddx
X1a2x
X1ddx
X1b1x
X3x
X2fx
X21x
Xex
X3x
X40x
X1x
X179x
X117x
X19x
X1ax
X3x
X1ddx
Xadx
X1b0x
X3x
Xex
X3a8x
X3x
X2fx
X5d7x
X19x
X1ax
X168x
X3x
X79x
X1ax
X6ax
X63x
X4c6x
X19x
X3x
X19x
X1x
X62x
X19x
X3x
X8fx
X179x
X3x
X19x
X1x
X49x
X3x
Xex
X1x
Xbex
X6ax
X3x
X4x
X1x
X30x
X6x
X3x
Xex
X1x
Xc2x
X4x
X3x
X7x
Xc2x
X3x
X1c4x
X6ax
X6x
X19x
X3x
Xex
X62x
X7bx
X3x
X4x
X1x
X3a8x
X3x
X2fx
X21x
X179x
Xadx
X3x
X4x
X1x
X30x
X6x
X3x
X2fx
Xbex
X6ax
X3x
Xex
X30x
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xbx
X1x132f6x
X3x
Xex
X1x
Xc2x
X4x
X3x
X1x
Xdx
Xb1x
X19x
Xadx
X3x
X7bx
X129x
Xex
X3x
X7x
X45x
X3x
X1x
X21x
X19x
X1ax
X3x
X7bxdce4x
X4x
X3x
X2fx
X527x
X3x
X4x
X149x
X3x
X7bx10529x
Xex
X3x
X1c1x
X4aex
X19x
X1ax
X3x
X19x
X1x
X30x
X19x
X1ax
X3x
X40x
X1x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
X19x
X1x
X30x
X3x
X4x
Xc4x
X4x
X3x
X4x
X45x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
X179x
Xc4x
Xex
X3x
X19x
X30xe71ax
X4x
X3x
X19x
X1ax
X6x
X19x
X1ax
Xadx
X3x
X1dx
X527x
X19x
X1x
X3x
Xex
X1x
X179x
Xc4x
Xex
X3x
X19x
X30x
X701x
X4x
X3x
X8fx
X4a8x
X4xfb60x
X3x
X18bx
Xc4x
X4x
X3x
X1c1x
X129x
X3x
Xbx
X1x
X58ex
X19x
X3x
Xex
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
X4x
Xbex
X6ax
X3x
X68x
X1x
X10x
X3x
X92x
X6ax
X3x
X65x
X49x
X3x
Xex
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
X19x
X53fx
X19x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X2fx
X179x
X21x
X19x
X3x
Xex
Xa1x
X3x
X40x
X7bx
X3x
X1a2x11372x
X2x
X2x
X1ddx
X3x
X2fx
X41x
X19x
X3x
X40x
X7bx
X3x
X2x
X762x
X1b1x
Xadx
X1b0x
X1b0x
X3x
Xex
X1x
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X1a5x
X6ax
X63x
X4c6x
X19x
X3x
X2fx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
X8fx
X179x
X3x
X1c1x
X11dx
X3x
X4x
X1x
X58ex
X7bx
X3x
Xex
X1dx
X117x
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xbx
X1x
X6abx
X3x
X19x
X4c6x
X19x
X3x
X117x
X19x
X1x
X3x
X1x
X30x
X1ex
X19x
X1ax
X3x
X1dx
X618x
Xex
X3x
X19x
X1x
Xdx
X53fx
X6ax
X3x
X2fx
X41x
X19x
X3x
Xex
Xdx
X41x
X19x
X3x
X2fx
X129x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X168x
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X178x
X179x
X8fx
X63x
Xax
X12x
X5ax
X432x
X3x
X2fx
X117x
X7bx
X3x
X1c1x
X117x
X179x
X3x
Xex
Xdx
X41x
X19x
X3x
X2fx
X129x
X3x
Xex
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
X65x
X49x
X3x
Xex
Xdx
X41x
X19x
X3x
X2fx
X129x
X3x
X1ax
Xdx
X117x
Xdx
X3x
X19x
X1ax
X62x
X19x
X3x
X19x
X4b2x
X7bx
X3x
X1ddx
X1a2x
X1ddx
X1b1x
Xadx
X3x
X19x
X1ax
X49x
X63x
X3x
X2x
X1e0x
X7dx
X1e0x
X7dx
X1ddx
X1a2x
X1ddx
X1b1x
Xadx
X3x
X178x
X6x
X19x
X3x
X115x
X35ex
Xc1x
X391x
X3x
X5ax
Xbex
X6ax
X3x
Xex
X30x
X3x
X65x
X49x
X3x
X39ex
X62x
X63x
X3x
X8fx
Xc2x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X4x
X149x
X3x
X65x
X4b2x
X19x
X3x
X1c1x
X117x
X19x
X3x
X1ax1248cx
Xdx
X3x
X35ex
Xdx
X4c6x
X19x
X3x
X8fx
X6x
X19x
X1x
X3x
X18bx
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X63x
X3x
X18bxf11ax
X3x
Xbx
X1x
Xbex
X19x
X3x
Xcx
X58ex
Xbx
X3x
X2fx
X179x
X49x
X19x
X3x
X5ax
Xbex
X6ax
X3x
Xex
X30x
X3x
X1a5x
X62x
X63x
X3x
X8fx
Xc2x
X19x
X1ax
X3x12819x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X515x
X515x
X3x
X65x
X49x
X3x
X18bx
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X63x
X3x
X18bx
X876x
X3x
Xbx
X1x
Xbex
X19x
X3x
Xcx
X58ex
Xbx
X3x
X2fx
X179x
X49x
X19x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5ax
X18x
X3x
X63x
X4c6x
X6ax
X3x
X4x
Xbex
X6ax
X3x
X40x
X1x
X14ex
X19x
X3x
Xex
X1dx
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X1x
X6ax
X63x
X3x
X2fx
X129x
X19x
X1ax
X3x
X19x
X1x
X62x
X19x
X3x
X5x
Xc2x
X4x
Xadx
X3x
X7bx
Xc4x
X63x
X3x
X7bx
X149x
X4x
Xadx
X3x
Xex
X4b2x
X19x
X1ax
X3x
X4x
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
Xdx
X41x
Xex
X3x
X1c1x
X11dx
Xadx
X3x
X65x
X58ex
Xex
X3x
Xex
X30x
Xadx
X3x
Xex
X49x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X6abx
X19x
X1x
X3x
Xex
X58ex
Xbx
X3x
Xex
X1dx
X6ax
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
X4x
Xbex
X6ax
X3x
X68x
X1x
X10x
X3x
X92x
X6ax
Xadx
X3x
X2fx14f17x
Xbx
X3x
X2fx
X618x
Xex
X3x
X19x
X53fx
X19x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
Xadx
X3x
X4x
X45x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
X179x
Xc4x
Xex
X3x
X19x
X30x
X701x
X4x
X3x
X19x
X1ax
X6x
X19x
X1ax
Xadx
X3x
X8fx
X4a8x
X4x
X3x
X65x
X49x
X3x
X4x
Xc4x
X4x
X3x
X1x
X21x
X19x
X1ax
X3x
X7bx
X6c5x
X4x
X3x
X40x
X1x
Xc4x
X4x
X3x
X2fx
X432x
X3x
Xex
X1x
Xc2x
X4x
X3x
X1x
Xdx
Xb1x
X19x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
Xc4x
X4x
X3x
X1ax
Xdx
X117x
Xdx
X3x
X19x
X1ax
X62x
X19x
X3x
X40x
X11dx
Xbx
X3x
Xex
X1x
X31x
Xdx
X168x
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X178x
X179x
X8fx
X63x
Xax
X12x
Xc1x
Xc2x
X3x
Xc4x
X19x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X35x
X49x
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5fx
X3x
Xcx
X62x
X63x
X3x
X65x
X49x
X3x
X68x
X1x
X6ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X79x
X6x
X7bx
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X1ax
X3x
Xcx
X1dx
X11dx
X3x
X4x
X149x
X3x
Xex
X876x
X19x
X1ax
X3x
X4x
X1x
Xdx
X53fx
X6ax
X3x
X8fx
X49x
Xdx
X3x
Xex
X6ax
X63x
X41x
X19x
X3x
X1ax
Xbex
X19x
X3x
X1f3x
Xadx
X1ddx
X3x
X40x
X7bx
X3x
X1c1x
X6x
X179x
X3x
X1ax
X5d7x
X7bx
X3x
X1ddx
X3x
Xex
X6ax
X63x
X41x
X19x
Xadx
X3x
Xex
X6ax
X63x
X41x
X19x
X3x
X4x
X1x
X6abx
X19x
X1x
X3x
X5x
X49x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X65x
X49x
X3x
Xex
X6ax
X63x
X41x
X19x
X3x
X19x
X1x
Xc4x
X19x
X1x
X3x
X5x
X49x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X178x
X117x
X179x
X3x
X5ax
X21x
Xdx
X168x
X3x
Xc1x
Xc2x
X3x
Xc4x
X19x
X3x
X8fx
X179x
X3x
X92x
X1ex
X3x
X68x
X41x
X3x
X1x
X179x
X21x
X4x
X1x
X3x
X65x
X49x
X3x
X5ax
Xbex
X6ax
X3x
Xex
X30x
X3x
X5x
X49x
X7bx
X3x
X4x
X1x
X4f4x
X3x
X2fx
Xbex
X6ax
X3x
Xex
X30x
X3x
X2fx
Xdx
X3x
X1c4x
X6ax
X6x
X3x
X1a5x
X527x
X3x
Xcx
X1dx
Xdx
Xb1x
X6ax
X3x
X896x
Xdx
X3x
X38dx
X1x
X6ax
X63x
Xb1x
X19x
X3x
Xcx
X1dx
Xdx
Xb1x
X6ax
X3x
X515x
X1x
X179x
X19x
X1ax
X392x
X3x
X65x
X701x
Xdx
X3x
Xex
X876x
X19x
X1ax
X3x
X7bx104efx
X4x
X3x
X2fx
Xbex
X6ax
X3x
Xex
X30x
X3x
X1x
X3cx
X19x
X3x
X2x
X1ddx
X1a2x
Xadx
X1b0x
X3x
Xex
X3a8x
X3x
X2fx
X5d7x
X19x
X1ax
X168x
X3x
Xcx
Xa1x
X3x
X4x
X6ax
X45x
Xdx
X3x
X19x
X4b2x
X7bx
X3x
X1ddx
X1a2x
X1ddx
X1ddx
Xadx
X3x
X8fx
Xc2x
X3x
Xc4x
X19x
X3x
X8fx
Xa1x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
X4x
X1x
X179x
X3x
X2fx
X41x
X19x
X3x
X19x
X6x
X63x
X168x
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X391x
X6ax
Xex
X1x
X179x
X1dx
Xax
X12x
X35ex
X4c6x
X3x
Xcx
X1dx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
X8fx
Xdx
X65x
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
X8fx
X1dx
X10x
X5x
X6x
Xex
X10x
X8fx
Xax
X12x
X0x
X7x
Xex
X1dx
X179x
X19x
X1ax
X12x
Xcx
Xdx
X19x
X3x
X5x
Xdx
X4c6x
X19x
X3x
X1c4x
X6ax
X6x
X19x
X19fx
X0x
X7dx
X7x
Xex
X1dx
X179x
X19x
X1ax
X12x
X0x
X6ax
X5x
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xex
Xdx
Xex
X5x
X10x
X5fx
Xex
X1x
X6ax
X7bx
X1c1x
X5fx
X6x
X19x
X8fx
X5fx
X7x
X6x
Xbx
X179x
Xax
X12x
X0x
X5x
Xdx
X12x
X0x
X6x
X3x
Xex
Xdx
Xex
X5x
X10x
X9x
Xax
Xcx
X1x
X14ex
X7bx
X3x
X2fx
X11dx
X19x
X1x
X3x
X19x
X129x
Xdx
X3x
X8fx
X6ax
X19x
X1ax
X3x
X4x
X1x
X6ax
X63x
X432x
X19x
X3x
X7bx
X6c5x
X4x
X3x
X2fx
X6abx
X4x
X1x
X3x
X7x
X860x
X3x
X8fx
X6c5x
X19x
X1ax
X3x
X1dx
Xa1x
X19x
X1ax
X3x
X2fx
X432x
X3x
X5x
X49x
X7bx
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X168x
X168x
X168x
Xax
X3x
X1x
X1dx
X10x11a63x
X9x
Xax
X7dx
Xex
X1x
X179x
Xdx
X5fx
X7x
X6ax
X7dx
Xex
X1x
X6x
X7bx
X5fx
X8fx
Xdx
X19x
X1x
X5fx
X19x
X179x
Xdx
X5fx
X8fx
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X4x
X1x
X6ax
X63x
X10x
X19x
X5fx
X7bx
X6ax
X4x
X5fx
X8fx
Xdx
X4x
X1x
X5fx
X7x
X6ax
X5fx
X8fx
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X1dx
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X8fx
X10x
X5fx
X5x
X6x
X7bx
X5fx
X8fx
X6ax
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X1x
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X65x
X6ax
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X40x
X10x
Xex
X5fx
X19x
X179x
Xdx
X5fx
X1x
X6x
X19x
X1x
X5fx
X5x
X6x
X19x
X1ax
X5fx
X40x
Xdx
X19x
X1x
X5fx
Xex
X10x
X5fx
X8fx
X179x
X19x
X1ax
X5fx
Xex
X6x
X63x
X5fx
X65x
X179x
Xdx
X5fx
X40x
X1x
X6ax
X5fx
X40x
Xdx
X19x
X1x
X5fx
Xex
X10x
X5fx
X8fx
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X19x
X6x
X7bx
X5fx
X1c4x
X6ax
X6x
X19x
X1ax
X5fx
Xex
X1dx
Xdx
X7dx
X2x
X1b0x10df5x
X1e0x
X1b1x
Xcb9x
X168x
X1x
Xex
X7bx
Xax
X12x
X0x
Xdx
X7bx
X1ax
X3x
X7x
X1dx
X4x
X9x
Xax
X7dx
X7bx
X10x
X8fx
Xdx
X6x
X7dx
X2x
X1ddx
X1a2x
X7dx
X19x
X10x
X19ax
X7x
X7dx
X1ddx
X2x
X1b1x
X2x
X7dx
X1f3x
X1a1x
X8fx
X1ddx
X2x
X1e0x
X1b0x
X1eax
X1b1x
X1eax
Xex
X2x
X1b0x
Xcb9x
X1e0x
X1b1x
Xcb9x
X5x
X1a2x
X168x
X201x
Xbx
X1ax
Xax
X3x
X6x
X5x
Xex
X9x
Xax
Xcx
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X1ex
X3x
X5x
X21x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X35x
X49x
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5fx
X3x
Xcx
X62x
X63x
X3x
X65x
X49x
X3x
X68x
X1x
X6ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X79x
X6x
X7bx
Xax
X3x
X7dx
X12x
X0x
X7dx
X6x
X12x
X0x
X8fx
Xdx
X65x
X12x
X0x
X7x
Xex
X1dx
X179x
X19x
X1ax
X12x
X0x
X6x
X3x
Xex
Xdx
Xex
X5x
X10x
X9x
Xax
Xcx
X1x
X14ex
X7bx
X3x
X2fx
X11dx
X19x
X1x
X3x
X19x
X129x
Xdx
X3x
X8fx
X6ax
X19x
X1ax
X3x
X4x
X1x
X6ax
X63x
X432x
X19x
X3x
X7bx
X6c5x
X4x
X3x
X2fx
X6abx
X4x
X1x
X3x
X7x
X860x
X3x
X8fx
X6c5x
X19x
X1ax
X3x
X1dx
Xa1x
X19x
X1ax
X3x
X2fx
X432x
X3x
X5x
X49x
X7bx
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X168x
X168x
X168x
Xax
X3x
X1x
X1dx
X10x
Xc1dx
X9x
Xax
X7dx
Xex
X1x
X179x
Xdx
X5fx
X7x
X6ax
X7dx
Xex
X1x
X6x
X7bx
X5fx
X8fx
Xdx
X19x
X1x
X5fx
X19x
X179x
Xdx
X5fx
X8fx
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X4x
X1x
X6ax
X63x
X10x
X19x
X5fx
X7bx
X6ax
X4x
X5fx
X8fx
Xdx
X4x
X1x
X5fx
X7x
X6ax
X5fx
X8fx
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X1dx
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X8fx
X10x
X5fx
X5x
X6x
X7bx
X5fx
X8fx
X6ax
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X1x
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X65x
X6ax
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X40x
X10x
Xex
X5fx
X19x
X179x
Xdx
X5fx
X1x
X6x
X19x
X1x
X5fx
X5x
X6x
X19x
X1ax
X5fx
X40x
Xdx
X19x
X1x
X5fx
Xex
X10x
X5fx
X8fx
X179x
X19x
X1ax
X5fx
Xex
X6x
X63x
X5fx
X65x
X179x
Xdx
X5fx
X40x
X1x
X6ax
X5fx
X40x
Xdx
X19x
X1x
X5fx
Xex
X10x
X5fx
X8fx
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X19x
X6x
X7bx
X5fx
X1c4x
X6ax
X6x
X19x
X1ax
X5fx
Xex
X1dx
Xdx
X7dx
X2x
X1b0x
Xcb9x
X1e0x
X1b1x
Xcb9x
X168x
X1x
Xex
X7bx
Xax
X12x
Xcx
X1x
X14ex
X7bx
X3x
X2fx
X11dx
X19x
X1x
X3x
X19x
X129x
Xdx
X3x
X8fx
X6ax
X19x
X1ax
X3x
X4x
X1x
X6ax
X63x
X432x
X19x
X3x
X7bx
X6c5x
X4x
X3x
X2fx
X6abx
X4x
X1x
X3x
X7x
X860x
X3x
X8fx
X6c5x
X19x
X1ax
X3x
X1dx
Xa1x
X19x
X1ax
X3x
X2fx
X432x
X3x
X5x
X49x
X7bx
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X168x
X168x
X168x
X0x
X7dx
X6x
X12x
X0x
X7dx
X7x
Xex
X1dx
X179x
X19x
X1ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
X1x
X10x
X6x
X8fx
Xax
X12x
X18bx
X1x
Xdx
X53fx
X6ax
X3x
X19x
X6x
X63x
X3x
X1b1x
X7dx
X1a1x
X7dx
X1ddx
X1a2x
X1ddx
X2x
Xadx
X3x
X52fx
X178x
X79x
Xc1x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X1ax
X3x
Xcx
X1dx
X11dx
X3x
X1x
X4a8x
Xbx
X3x
Xex
X1x
X14ex
X7bx
X3x
X2fx
X11dx
X19x
X1x
X3x
X1x
X5d7x
X3x
X7x
X3cx
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
Xbx
X1x
X4c6x
X3x
X8fx
X6ax
X63x
Xb1x
Xex
X3x
X4x
X1x
X4f4x
X3x
Xex
X1dx
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X4x
X1x
X6ax
X63x
X432x
X19x
X3x
X7bx
X6c5x
X4x
X3x
X2fx
X6abx
X4x
X1x
X3x
X7x
X860x
X3x
X8fx
X6c5x
X19x
X1ax
X3x
X1dx
Xa1x
X19x
X1ax
X3x
X7x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X7bx
X6c5x
X4x
X3x
X2fx
X6abx
X4x
X1x
X3x
X40x
X1x
Xc4x
X4x
X3x
X2fx
X432x
X3x
Xex
X1x
Xc2x
X4x
X3x
X1x
Xdx
Xb1x
X19x
X3x
Xex
Xdx
X432x
X6ax
X3x
X8fx
Xc2x
X3x
Xc4x
X19x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X35x
X49x
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5fx
X3x
Xcx
X62x
X63x
X3x
X65x
X701x
Xdx
X3x
X68x
X1x
X6ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X79x
X6x
X7bx
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X1ax
X3x
Xcx
X1dx
X11dx
X168x
X3x
X515x
X1x
X149x
X3x
X18bx
X1x
X4f4x
X3x
Xex
X11dx
X4x
X1x
X3x
Xcx
X1x
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
Xc2x
X4x
X3x
X52fx
X178x
X79x
Xc1x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X35x
X49x
X3x
X92x130c8x
X3x
X5ax
X5d7x
X19x
X1ax
X3x
X4x
X1x
X4f4x
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X3x
X4x
X6ax
X129x
X4x
X3x
X1x
X4a8x
Xbx
X168x
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
X7dx
X8fx
Xdx
X65x
X12x
X0x
X7dx
X5x
Xdx
X12x
X0x
X5x
Xdx
X12x
X0x
X6x
X3x
Xex
Xdx
Xex
X5x
X10x
X9x
Xax
X515x
X1x
X149x
X3x
X18bx
X1x
X4f4x
X3x
Xex
X11dx
X4x
X1x
X3x
X52fx
X178x
X79x
Xc1x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X35ex
X4c6x
X3x
X5ax
Xaeex
X4x
X3x
Xcx
Xdx
X41x
X19x
X3x
X40x
Xdx
X432x
X7bx
X3x
Xex
X1dx
X6x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X168x
X168x
X168x
Xax
X3x
X1x
X1dx
X10x
Xc1dx
X9x
Xax
X7dx
Xex
X1x
X179x
Xdx
X5fx
X7x
X6ax
X7dx
Xbx
X1x
X179x
X5fx
X4x
X1x
X6ax
X5fx
Xex
Xdx
X4x
X1x
X5fx
X6ax
X1c1x
X19x
X8fx
X5fx
Xex
Xdx
X19x
X1x
X5fx
X5x
X10x
X5fx
X8fx
X6ax
X4x
X5fx
Xex
Xdx
X10x
X19x
X5fx
X40x
Xdx
X10x
X7bx
X5fx
Xex
X1dx
X6x
X5fx
X4x
X179x
X19x
X1ax
X5fx
Xex
X1dx
Xdx
X19x
X1x
X5fx
X8fx
X6ax
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X1x
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X65x
X6ax
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X40x
X10x
Xex
X5fx
X19x
X179x
Xdx
X5fx
X1x
X6x
X19x
X1x
X5fx
X5x
X6x
X19x
X1ax
X5fx
X40x
Xdx
X19x
X1x
X5fx
Xex
X10x
X5fx
X8fx
X179x
X19x
X1ax
X5fx
Xex
X6x
X63x
X5fx
X65x
X6x
X5fx
X40x
X40x
Xex
X5fx
X8fx
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X19x
X6x
X7bx
X7dx
X2x
X1e0x
X1a1x
X1a2x
X1ddx
X1b1x
X168x
X1x
Xex
X7bx
Xax
X12x
X0x
Xdx
X7bx
X1ax
X3x
X7x
X1dx
X4x
X9x
Xax
X7dx
X7bx
X10x
X8fx
Xdx
X6x
X7dx
X2x
X1ddx
X1a2x
X7dx
X19x
X10x
X19ax
X7x
X7dx
X1ddx
X1ddx
X1ddx
X1f3x
X7dx
X1f3x
X1a1x
X8fx
X1b1x
X1ddx
X1ddx
X1b0x
X2x
X1f3x
X1b1x
Xex
X2x
X1e0x
X1a1x
X1a2x
X1ddx
X1b1x
X5x
X1a2x
X168x
X201x
Xbx
X1ax
Xax
X3x
X6x
X5x
Xex
X9x
Xax
Xcx
X1x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X1ex
X3x
X5x
X21x
Xdx
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X35x
X49x
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5fx
X3x
Xcx
X62x
X63x
X3x
X65x
X49x
X3x
X68x
X1x
X6ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X79x
X6x
X7bx
Xax
X3x
X7dx
X12x
X0x
X7dx
X6x
X12x
X0x
X8fx
Xdx
X65x
X12x
X0x
X7x
Xex
X1dx
X179x
X19x
X1ax
X12x
X0x
X6x
X3x
Xex
Xdx
Xex
X5x
X10x
X9x
Xax
X515x
X1x
X149x
X3x
X18bx
X1x
X4f4x
X3x
Xex
X11dx
X4x
X1x
X3x
X52fx
X178x
X79x
Xc1x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X35ex
X4c6x
X3x
X5ax
Xaeex
X4x
X3x
Xcx
Xdx
X41x
X19x
X3x
X40x
Xdx
X432x
X7bx
X3x
Xex
X1dx
X6x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X168x
X168x
X168x
Xax
X3x
X1x
X1dx
X10x
Xc1dx
X9x
Xax
X7dx
Xex
X1x
X179x
Xdx
X5fx
X7x
X6ax
X7dx
Xbx
X1x
X179x
X5fx
X4x
X1x
X6ax
X5fx
Xex
Xdx
X4x
X1x
X5fx
X6ax
X1c1x
X19x
X8fx
X5fx
Xex
Xdx
X19x
X1x
X5fx
X5x
X10x
X5fx
X8fx
X6ax
X4x
X5fx
Xex
Xdx
X10x
X19x
X5fx
X40x
Xdx
X10x
X7bx
X5fx
Xex
X1dx
X6x
X5fx
X4x
X179x
X19x
X1ax
X5fx
Xex
X1dx
Xdx
X19x
X1x
X5fx
X8fx
X6ax
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X1x
X6ax
X19x
X1ax
X5fx
X65x
X6ax
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X40x
X10x
Xex
X5fx
X19x
X179x
Xdx
X5fx
X1x
X6x
X19x
X1x
X5fx
X5x
X6x
X19x
X1ax
X5fx
X40x
Xdx
X19x
X1x
X5fx
Xex
X10x
X5fx
X8fx
X179x
X19x
X1ax
X5fx
Xex
X6x
X63x
X5fx
X65x
X6x
X5fx
X40x
X40x
Xex
X5fx
X8fx
X179x
X19x
X1ax
X5fx
X19x
X6x
X7bx
X7dx
X2x
X1e0x
X1a1x
X1a2x
X1ddx
X1b1x
X168x
X1x
Xex
X7bx
Xax
X12x
X515x
X1x
X149x
X3x
X18bx
X1x
X4f4x
X3x
Xex
X11dx
X4x
X1x
X3x
X52fx
X178x
X79x
Xc1x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X35ex
X4c6x
X3x
X5ax
Xaeex
X4x
X3x
Xcx
Xdx
X41x
X19x
X3x
X40x
Xdx
X432x
X7bx
X3x
Xex
X1dx
X6x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X168x
X168x
X168x
X0x
X7dx
X6x
X12x
X0x
X7dx
X7x
Xex
X1dx
X179x
X19x
X1ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
X1x
X10x
X6x
X8fx
Xax
X12x
X18bx
X1x
Xdx
X53fx
X6ax
X3x
X19x
X6x
X63x
X3x
X2x
X1b0x
X7dx
X1e0x
Xadx
X3x
X515x
X1x
X149x
X3x
X18bx
X1x
X4f4x
X3x
Xex
X11dx
X4x
X1x
X3x
X52fx
X178x
X79x
Xc1x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X35ex
X4c6x
X3x
X5ax
Xaeex
X4x
X3x
Xcx
Xdx
X41x
X19x
X3x
X2fx
Xdx
X3x
X40x
Xdx
X432x
X7bx
X3x
Xex
X1dx
X6x
X3x
Xex
X1x
Xc2x
X4x
X3x
X2fx
X11dx
X6x
X3x
X4x
X18x
X19x
X1ax
X3x
Xex
X1dx
X2bx
X19x
X1x
X3x
X2fx
X30x
X31x
X19x
X1ax
X3x
X35x
X36x
X19x
X1ax
X3x
X3ax
X30x
X3cx
X19x
X1ax
X3x
X40x
X41x
Xex
X3x
X19x
X45x
Xdx
X3x
X35x
X49x
X19x
X1x
X3x
X5x
X6x
X19x
X1ax
X3x
X40x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X5fx
X3x
Xcx
X62x
X63x
X3x
X65x
X49x
X3x
X68x
X1x
X6ax
X3x
X68x
Xdx
X19x
X1x
X3x
Xex
X41x
X3x
X5ax
X18x
X19x
X1ax
X3x
X79x
X6x
X7bx
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X1ax
X3x
Xcx
X1dx
X11dx
X3x
Xex
X1x
X6ax
X129x
X4x
X3x
X8fx
Xc2x
X3x
Xc4x
X19x
X3x
X35x
X21x
X3x
Xex
Xbex
X19x
X1ax
X3x
X4x
X3cx
X3x
X1c1x
X117x
X19x
X3x
X4x
X1x
X179x
X3x
Xbx
X1x
Xc4x
Xex
X3x
Xex
X1dx
Xdx
X432x
X19x
X3x
Xex
X179x
X49x
X19x
X3x
X8fx
Xdx
Xb1x
X19x
X3x
Xex
X3a8x
X19x
X1x
X3x
X115x
X6ax
X117x
X19x
X1ax
X3x
Xcx
X1dx
X11dx
X3x
X38dx
X178x
X474x
X474x
X476x
X3x
X1ddx
X392x
X168x
X0x
X7dx
Xbx
X12x
X0x
X7dx
X8fx
Xdx
X65x
X12x
X0x
X7dx
X5x
Xdx
X12x
X0x
X7dx
X6ax
X5x
X12x
X0x
X8fx
Xdx
X65x
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
X4x
X5x
X1dx
Xax
X12x
X0x
X7dx
X8fx
Xdx
X65x
X12x
X0x
X7dx
X8fx
Xdx
X65x
X12

Tôi muốn biết khu kinh tế là gì? Để thành lập một khu kinh tế thì phải đáp ứng các điều kiện như thế nào? - Minh Huệ (Quảng Nam)


*
Mục lục bài viết

Khu kinh tế là gì? Điều kiện thành lập khu kinh tế

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Khu kinh tế là gì?

Theo khoản 13 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Bạn đang xem: Thi công khu kinh tế

Cụ thể, khu kinh tế bao gồm:

- Khu kinh tế ven biển là khu kinh tế được thành lập ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận khu vực ven biển.

- Khu kinh tế cửa khẩu là khu kinh tế được thành lập ở khu vực biên giới đất liền và địa bàn lân cận khu vực biên giới đất liền.

- Khu kinh tế chuyên biệt là khu kinh tế được thành lập ở vùng kinh tế trọng điểm, hành lang phát triển, khu vực động lực phát triển hoặc khu vực có vai trò tương tự được xác định trong quy hoạch vùng.

(Khoản 14, 15 và 16 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP)

2. Điều kiện thành lập khu kinh tế

Khu kinh tế được thành lập nếu đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; có trong Danh mục các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Có khả năng huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu kinh tế và phát triển sản xuất, kinh doanh;

- Có hiệu quả kinh tế - xã hội;

- Đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3. Hồ sơ thành lập khu kinh tế

Cụ thể tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, đề án thành lập khu kinh tế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm các nội dung sau đây:

- Căn cứ pháp lý và sự cần thiết của việc thành lập khu kinh tế;

- Đánh giá hiện trạng, các yếu tố và điều kiện về vị trí địa lý, tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội, các hạn chế và lợi thế so sánh của khu vực dự kiến thành lập khu kinh tế so với các khu vực khác trên địa bàn cả nước;

- Đánh giá và giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện thành lập khu kinh tế quy định tại mục 2 (kèm theo các tài liệu có liên quan);

- Dự kiến phương hướng phát triển của khu kinh tế gồm: mục tiêu phát triển, quy mô diện tích, tính chất, chức năng của khu kinh tế; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; định hướng phát triển không gian, các khu chức năng trong khu kinh tế; kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế;

- Kiến nghị các giải pháp và tổ chức thực hiện;

- Thể hiện phương án thành lập khu kinh tế trên bản đồ tỷ lệ 1:10.000 - 1:25.000.

Xem thêm: Túi đeo chéo vải canvas - mua online túi đeo chéo vải nam nữ đẹp cá tính

4. Chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu kinh tế

(1) Khu kinh tế là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi đầu tư áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ưu đãi đầu tư đối với địa bàn khu kinh tế quy định tại pháp luật về đầu tư được áp dụng kể từ thời điểm khu kinh tế được thành lập.

(2) Mức ưu đãi cụ thể đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong khu kinh tế và dự án đầu tư trong khu kinh tế được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về đất đai, pháp luật về tín dụng, pháp luật về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(3) Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc mua, thuê mua, thuê nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu kinh tế, công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu chức năng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong khu kinh tế, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu kinh tế là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

(4) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(5) Nhà đầu tư có dự án đầu tư trong khu kinh tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các vấn đề có liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

(Điều 22 Nghị định 35/2022/NĐ-CP)


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.